Partnerstwo Wschodnie Młodych

[PROJEKT ZAKO?CZONY, VI 2009 – XII 2012]

Koordynator projektu: Anita S?k


yeap_logo1Partnerstwo Wschodnie M?odych (PWM) to mi?dzynarodowy projekt naukowo-badawczy, zainicjowany przez Ko?o Studentów Stosunków Mi?dzynarodowych Uniwersytetu Jagiello?skiego (KSSM UJ) w 2009 roku, nast?pnie realizowany w ramach Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych.

M?odzi profesjonali?ci z 10 krajów UE i pa?stw Partnerstwa Wschodniego (PW), zainspirowani polsko-szwedzk? propozycj? wzmocnienia wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki S?siedztwa, przez kilka lat wspó?pracowali na dwóch komplementarnych p?aszczyznach. Pierwsza – naukowo-badawcza – mia?a na celu wspólne podejmowanie przedsi?wzi?? naukowych, w tym organizacj? spotka? i konferencji, wydawanie analiz i komentarzy w formie angloj?zycznych publikacji i newslettera. Druga p?aszczyzna to sfera socjalizacyjno-kulturowa, zak?adaj?ca integracj? m?odzie?y na mi?dzynarodowych spotkaniach zespo?u PWM i promocj? inicjatyw? PW w Europie.

Pod koniec 2010 r. PWM opublikowa?o jedn? z pierwszych dost?pnych na rynku ksi??ek w ca?o?ci traktuj?cej o Partnerstwie Wschodnim, pt. “The Eastern Partnership: New Perspectives for a New Europe”.


Efekty projektu:

(1) Publikacja  The Eastern Partnership: New Perspectives for a New Europe”;

(2) Publikacja serii newsletterów zawieraj?cych informacje dotycz?ce Partnerstwa Wschodniego;

(3) Publikacja artyku?ów na stronie projektu;

(4) Konferencja „Partnerstwo Wschodnie. Mapa drogowa, czy droga donik?d?” zorganizowana w maju 2010 r. przez KSSM UJ, cz?onków PWM i portal Eastbook.eu.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?