Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu

[PROJEKT ZAKO?CZONY, IX 2013 – VI 2014]

Koordynatorzy projektu: Artur Malantowicz, ?ukasz Smalec


Iran_PNGProgram nuklearny Iranu stanowi jeden z g?ównych problemów w debacie na temat stosunków mi?dzynarodowych. Obok g?osów pe?nych obaw i niepokoju, nie brak równie? opinii odmiennych. Zainspirowani ni? postanowili?my spojrze? na problem ambicji nuklearnych Iranu z szerszej perspektywy, poddaj?c analizie postaw? kluczowych aktorów na arenie mi?dzynarodowej.

Celem projektu badawczego „Spo?eczno?? mi?dzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu” by?o przeprowadzenie szczegó?owej analizy stanowisk kluczowych aktorów na arenie mi?dzynarodowej wzgl?dem programu nuklearnego Iranu oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy zdobycie broni nuklearnej przez Iran ustabilizuje czy te? doprowadzi do destabilizacji systemu mi?dzynarodowego oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Analiza zosta?a uzupe?niona o prezentacj? re?imu nieproliferacji broni atomowej oraz histori? rozwoju ira?skiego programu nuklearnego.


Zespó? badawczy:

 • dr hab. Aleksander G?ogowski (Uniwersytet Jagiello?ski)
 • dr hab. Rafa? O?arowski (Uniwersytet Gda?ski)
 • dr Przemys?aw Furgacz (Uniwersytet Jagiello?ski)
 • Quentin Genard (Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych)
 • Monika Kaniewska (Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych)
 • Dominika Klimowicz (Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych, Uniwersytet Warszawski)
 • Judyta Latymowicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Artur Malantowicz (Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych, Uniwersytet Warszawski)
 • Barbara Marcinkowska (Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych)
 • ?ukasz Smalec (Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych, Uniwersytet Warszawski)
 • Jan Szczepanowski (Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych, Uniwersytet Warszawski)
 • Aleksandra Wieliczko (Collegium Civitas)

Efekty projektu:

(1) Publikacja:

Stabilizacja czy destabilizacja? Spo?eczno?? mi?dzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu” (red. Artur Malantowicz, ?ukasz Smalec).

Ksi??ka sk?ada si? z jedenastu rozdzia?ów. Ich autorzy przedstawili stanowisko kluczowych aktorów na arenie mi?dzynarodowej wobec programu nuklearnego Iranu. Przegl?d ten poprzedza wnikliwa analiza roli broni nuklearnej we wspó?czesnych stosunkach mi?dzynarodowych oraz post?pów zwi?zanych z realizacj? programu nuklearnego przez Iran.

Plakat_Iran_22.05(2) Konferencja naukowa:

22 maja 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim odby?a si? konferencja naukowa po??czona z debat? o programie nuklearnym Iranu oraz jego znaczeniu dla ?rodowiska mi?dzynarodowego. W?ród prelegentów byli zarówno cz?onkowie zespo?u badawczego, jak i zaproszeni go?cie zewn?trzni. Wydarzeniem towarzysz?cym by?a promocja publikacji Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych.

Program konferencji.


Projekt zosta? dofinansowany przez Wydzia? Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?