Program Azjatycki

[PROJEKT ZAKO?CZONY, VI 2011 – VII 2014]

Koordynatorzy projektu: Artur Malantowicz (2012-2014), Pawe? Bie?kowski (2011-2012)


PAProgram Azjatycki dzia?a? w latach 2011-2014 i stanowi? platform? wspó?pracy m?odych naukowców pracuj?cych nad wspó?czesn? dynamik? Azji – zdecydowanie najszybciej rozwijaj?cego si? obecnie kontynentu i wspó?czesnego mocarstwa gospodarczego na skal? ?wiatow?. Cz?onkowie Programu Azjatyckiego prowadzili multidyscyplinarne badania obejmuj?ce szerokie spektrum tematów, poczynaj?c od polityki i studiów bezpiecze?stwa, przez wymiar ekonomiczny i ludzki, do bada? nad azjatyck? kultur?. Celem Programu by?o rozniecenie debaty nad rol? Azji w globalnym uk?adzie si?, jak równie? odkrycie jej s?abych i silnych stron oraz dyskusja nad zwi?zkami mi?dzy Zachodem a nowym centrum ?wiatowego porz?dku.


CZ?ONKOWIE PROGRAMU:
  • Pawe? Bie?kowski (2011-2012)
  • Karol Bronicki (2011-2014)
  • Artur Malantowicz (2011-2014)
  • Mateusz Ma?ek (2011-2014)
  • Micha? Teofilski (2011-2013)
  • Paulina Wojciechowska (2011-2014)
  • Maciej Ma?kowiak (2012-2013)
  • Jakub Wo?osowski (2012-2013)
  • Dominika Klimowicz (2014)

EFEKTY PROJEKTU:

(1) Analizy CIM:

(2) Komentarze na Blogu CIM

(3) EU-China Year of Youth

(4) Projekt „Spo?eczno?? mi?dzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu”, realizowany we wspó?pracy z Programem Ameryka?skim

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?