EUROWYBORY 2014

[PROJEKT ZAKO?CZONY, XI 2013 – VI 2014]

Koordynator projektu: Barbara Marcinkowska


eurowyboryWybory do Parlamentu Europejskiego planowane na maj 2014 roku by?y pierwszymi, które odby?y si? po wej?ciu w ?ycie Traktatu Lizbo?skiego. W zwi?zku z pewnymi zmianami traktatowymi (np. wi?kszy wp?yw Parlamentu Europejskiego na wybór przewodnicz?cego Komisji Europejskiej, czy na proces decyzyjny), jak równie? ogóln? kampani? UE odno?nie zwi?kszenia zainteresowania obywateli sprawami unijnymi, wybory i poprzedzaj?ca je kampania budzi?y du?e emocje.

W ramach projektu „Eurowybory 2014” postanowili?my przeanalizowa? i skomentowa? wyniki wyborów w wybranych krajach cz?onkowskich UE. Komentarze pojawia?y si? na bie??co w ci?gu dwóch dni – poczynaj?c od dnia opublikowania wyników.

Seria artyku?ów „Eurowybory 2014” poprzedzona by?a kilkoma artyku?ami wst?pnymi, w których autorzy omawiali znaczenie zmian wprowadzonych przez Traktat Lizbo?ski lub starali si? przewidzie? wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego bazuj?c na wynikach wyborów krajowych i lokalnych. Seria doczeka?a si? te? dalszego ci?gu w formie artyku?u podsumowuj?cego efekty „Super Sunday” w Belgii.


Zespó? badawczy:

  • Anna Biernacka-Rygiel (Grecja)
  • Quentin Genard (Belgia, UE)
  • Marta Makowska (Polska, UE)
  • Barbara Marcinkowska (Francja)
  • Aleksandra Radziwo? (Niemcy)
  • Przemys?aw Sopo?ko (Wielka Brytania)

Efekty projektu:

(1) Artyku?y analizuj?ce wyniki Eurowyborów:

(2) Artyku?y wprowadzaj?ce i podsumowuj?ce:


 Strona projektu na blogu CIM

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual upset. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?