Światowe reakcje na konflikt na Ukrainie

[PROJEKT ZAKO?CZONY, XI 2013 – III 2014]

Koordynator projektu: Barbara Marcinkowska


ukraina-flaga_cc (Kopiowanie)Podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie (listopad 2013r.) pa?stwa cz?onkowskie ugrupowania mia?y podpisa? umowy stowarzyszeniowe z Uni? Europejsk?. Dla Ukrainy mia? by? to ostateczny dowód na obranie europejskiego kierunku polityki zagranicznej. Jednak ju? w trakcie szczytu prezydent Wiktor Janukowycz oznajmi?, ?e umowy stowarzyszeniowej Ukraina nie podpisze. Decyzja rz?du spowodowa?a masowe pro-europejskie protesty Ukrai?ców na kijowskim Majdanie, t?umione pó?niej brutalnie przez w?adze. Sytuacja na Ukrainie skomplikowa?a si? jeszcze bardziej po aneksji pó?wyspu krymskiego przez Rosj? i pojawieniu si? rosyjskich i prorosyjskich bojowników we Wschodniej Ukrainie.
Uwzgl?dniaj?c wag? wydarze? na Ukrainie, zespó? badawczy z?o?ony z ekspertów i wspó?pracowników CIM przeanalizowa? stanowiska najwa?niejszych graczy europejskich ( tj. pa?stw bezpo?rednio zaanga?owanych w próby rozwi?zania konfliktu: Francja, Niemcy, Polska), Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, pa?stw Bliskiego Wschodu i Rosji wobec sytuacji na Ukrainie. Celem projektu, który zosta? zrealizowany jako seria artyku?ów na blogu, by?o nie tylko zidentyfikowanie podstawowych priorytetów polityki zagranicznej poszczególnych pa?stw wzgl?dem konfliktu na Ukrainie, ale równie? analiza roli Unii Europejskiej jako regionalnego gracza i jej mo?liwo?ci skutecznego i szybkiego (?) reagowania na kryzys zaistnia?y w jej bezpo?rednim s?siedztwie. Projekt realizowany by? od listopada 2013 r. do marca 2014 roku.


Zespó? badawczy

  • Quentin Genard (UE)
  • Dominika Klimowicz (Iran, Bliski Wschód)
  • Karolina Libront (Niemcy)
  • Marta Makowska (Polska)
  • Barbara Marcinkowska (Francja)
  • Anita S?k (Rosja, Ukraina)
  • Aleksander Siemaszko (USA)

Efekty projektu:

Artyku?y analizuj?ce stanowisko pa?stw i UE wobec kryzysu na Ukrainie:


Zako?czenie projektu nie oznacza?o ko?ca zainteresowania naszych autorów problemami Ukrainy. Artyku?y poruszaj?ce ró?ne aspekty konfliktu na Ukrainie (polityczne, bezpiecze?stwa, gospodarcze, spo?eczne) pojawia?y si? i b?d? si? wci?? pojawia? na blogu Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?