Łukasz Smalec

L.Smalec

dr ?ukasz Smalec
Ekspert CIM ds. bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego
i Stanów Zjednoczonych 

Cz?onek Redakcji Biuletynu Analiz CIM


?ukasz.Smaleccentruminicjatyw.org
tel. +48 669 348 762

O ekspercie

Doktor nauk spo?ecznych w zakresie nauk o polityce (2015). Absolwent Instytutu Stosunków Mi?dzynarodowych (2011) oraz Szko?y G?ównej Handlowej (2013). W przesz?o?ci cz?onek redakcji Ogólnopolskiego Miesi?cznika Stosunki Mi?dzynarodowe. Odbywa? sta?e w Polskim Instytucie Spraw Mi?dzynarodowych (2010) oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012). S?uchacz XXVI promocji Krajowej Szko?y Administracji Publicznej.

Zainteresowania badawcze

 • Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie
 • Polityka zagraniczna i bezpiecze?stwa oraz kultura strategiczna USA
 • Region „Globalnych Ba?kan” (zw?aszcza Irak, Iran oraz Afganistan)
 • Rywalizacja/wspó?praca ameryka?sko-chi?ska
 • Szeroko rozumiana problematyka pó?nocnokorea?ska
 • NATO

Analizy CIM

Inne publikacje

Publikacje ksi??kowe (monografie):

 • ?. Smalec, Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych po zako?czeniu zimnej wojny (ci?g?o?? i zmiana), Wydzia? Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 2015 – w przygotowaniu)
 • ?. Smalec, Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych. U ?róde?, Wydzia? Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa 2013)
 • ?. Smalec, Dwie wojny z Irakiem. ?ród?a, przyczyny, preteksty, przygotowania, skutki, Wydzia? Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 2012)

Redakcja naukowa:

Artyku?y w czasopismach i pracach zbiorowych:

 • ?. Smalec, Rywalizacja oraz szansa na wspó?prac? ameryka?sko-chi?sk? o surowce energetyczne na Bliskim Wschodzie, w: Energetyczny Smok. Polityka Bezpiecze?stwa Energetycznego ChRL, Kamil ?ukasz Mazurek ?ukasz Zam?cki (red.), Wydzia? Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 2015 – w przygotowaniu)
 • ?. Smalec, A New American Way of War? – Wspó?czesne wojny Stanów Zjednoczonych, w: Kwartalnik „Bezpiecze?stwo Narodowe” nr 30/2014 (Warszawa 2014)
 • ?. Smalec, European Military Capabilities. History, Assessment, Practice and Perspectives, w: „Polish Journal of Political Science” Working Papers Volume 2 Issue 1 (Warszawa 2014)
 • ?. Smalec, Stany Zjednoczone wobec programu nuklearnego Iranu w XXI w., w: Stabilizacja czy destabilizacja? Spo?eczno?? mi?dzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu, A. Malantowicz, ?. Smalec (red.), Wydzia? Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 2014)
 • ?. Smalec,U ?róde? d?ucze, w: Pó?wysep Korea?ski- wyzwania i zagro?enia, J. Rowi?ski, O. Pietrewicz (red.), Adam Marsza?ek, (Toru? 2013)
 • ?. Smalec, European Military Capabilities in Twenty First Century, w: ?. Smalec (red.), European Security – Challenges for the European Union, Wydzia? Dziennikarstwa i Nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa 2013)
 • ?. Smalec, G2 – dyskurs naukowy oraz publicystyczny czy globalne kondominium?, w:Paradoksy polityki tom 2, red. J. Zió?kowski, Dom Wydawniczy Elipsa, (Warszawa 2013)
 • ?. Smalec, Polityka bezpiecze?stwa Stanów Zjednoczonych wobec Iraku 2001-11, w: Stracona dekada? Polityka bezpiecze?stwa Stanów Zjednoczonych wobec „globalnych obszarów niestabilno?ci” (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001–2011, ?. Smalec (red.) , Wydzia?, Wydzia? Dziennikarstwa i Nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa 2012)
 • ?. Smalec,Polityka bezpiecze?stwa USA wobec Iranu w latach 2001-11, w: Stracona dekada? Polityka bezpiecze?stwa Stanów Zjednoczonych wobec „globalnych obszarów niestabilno?ci” (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001–2011, ?. Smalec (red.), Wydzia?, Wydzia? Dziennikarstwa i Nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa 2012)
 • ?. Smalec, Stosunki pó?nocnokorea?sko-chi?skie w latach 1956-70 – zbli?enie, za?amanie, odbudowa, w: Korea w oczach Polaków,  M. Burdelski, J. W?odawski, K. Zeidler (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Gda?skiego, (Gda?sk 2012)
 • ?. Smalec, Kultura strategiczna a paradygmat realistyczny. Krytyka, rywalizacja, perspektywy wspó?pracy, w: e- Politikon. Kwartalnik Naukowy O?rodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Numer II, (Warszawa 2012)
 • ?. Smalec, Odwrót z Afganistanu, Stosunki Mi?dzynarodowe Nr 67-68, 2010
 • ?. Smalec, Afganistan jak Wietnam?, Stosunki Mi?dzynarodowe Nr 61, 2009
 • ?. Smalec, A jednak Karzaj, Stosunki Mi?dzynarodowe Nr 60, 2009

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?