Kamil Łukasz Mazurek

K.Mazurek

Kamil ?ukasz Mazurek
Ekspert CIM ds. bezpiecze?stwa i obrony 

Redaktor Naczelny Biuletynu Analiz CIM
Koordynator projektu CIM Advanced Studies
Koordynator projektu CII Petersberg Series


Kamil.Mazurekcentruminicjatyw.org
tel. +48 510 806 701

O ekspercie

Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwent kierunku nauki polityczne (2011), studiowa? tak?e na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii, 2010-2011). Odbywa? sta?e m.in. w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a tak?e w fundacjach: Centrum Edukacji Obywatelskiej i DemosEUROPA. Obecnie zatrudniony na stanowisku specjalisty w Polskiej Izbie Producentów na Rzecz Obronno?ci Kraju.

Zainteresowania badawcze

 • Przemys? i rynek zbrojeniowy (szczególnie w Europie i w USA)
 • Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe i obronno?? (zw?aszcza Wspólna Polityka Bezpiecze?stwa i Obrony UE)
 • System instytucjonalny UE
 • Stosunki mi?dzynarodowe oraz bezpiecze?stwo w Azji Wschodniej i na obszarze postradzieckim
 • Metodologia bada?

Blog CIM

 • Europejski sektor i rynek zbrojeniowy – razem czy osobno? ( 28 maja 2013 r.)
 • Joint Strike Fighter czy Joint Strike Failure? (19 kwietnia 2013 r.)
 • Koniec alternatywy dla „Patriotów”? Czyli MEADS problemów ci?g dalszy (13 lutego 2013 r.)
 • Should we engage even farther? Operation „Atalanta” as a possible milestone in the EU Common Security and Defence Policy (31 stycznia 2013 r.)
 • Konsolidacji nie b?dzie – czyli dlaczego nie powstanie „BAEADS” (18 pa?dziernika 2012 r.)
 • Bud?et do remontu? O sekwestracji w wydatkach obronnych USA s?ów kilka (24 wrze?nia 2012 r.)’
 • wi?cej…

Inne publikacje

Monografie:

 • R. Ciasto?, R. Czulda, K. Mazurek, T. Smura, „Polska Tarcza” – potrzeby, wyzwania i implikacje dla bezpiecze?stwa kraju, (Fundacja im. Kazimierza Pu?askiego, Warszawa 2014)
 • K. ?. Mazurek,  Europejska Agencja Obrony. Dzia?alno?? i perspektywy, (Wydawnictwo Wydzia?u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2012)

Redakcja naukowa:

 • Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej, red. K. ?. Mazurek, I. Miedzi?ska, K. A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, (Warszawa 2013)

Artyku?u w czasopismach i pracach zbiorowych:

 • K. ?. Mazurek,Proces podejmowania decyzji w obszarze Wspólnej Polityki Bezpiecze?stwa i Obrony z perspektywy teoretyczno-metodologicznej, w: Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej, red. K. ?. Mazurek, I. Miedzi?ska, K. A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, (Warszawa 2013).
 • K. ?. Mazurek, Paradoks nowoczesno?ci? Nowy porz?dek ?wiata wobec koncepcji neo?redniowiecza i wspó?czesnego rozproszenia w?adzy w systemie mi?dzynarodowym, w: Paradoksy polityki tom 2, red. J. Zió?kowski, (Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013)
 • K. ?. Mazurek, Wykorzystanie podej?? instytucjonalizmu historycznego i racjonalnego wyboru w badaniu organizacji o charakterze mi?dzyrz?dowym, w: Metody jako?ciowe i ilo?ciowe w badaniu organizacji i dzia?ania Unii Europejskiej, red: Kamil ?awniczak, (Wydawnictwo Wydzia?u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2013)
 • K. ?. Mazurek, CSDP matters. Assessment of Petersberg Missions in the Western Balkans and Their Impact on the Region’s Stability, w: European Security. Challenges for the European Union, red. ?ukasz Smalec, (Wydawnictwo Wydzia?u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2013)
 • K. ?. Mazurek, Republika Bia?oru? i Federacja Rosyjska w procesie kszta?towania bezpiecze?stwa regionalnego, w: Republika Bia?oru? mi?dzy Wschodem i Zachodem, red. Józef Tymanowski, Siergiej Musjenko, Marta W?odarkiewicz (Warszawa 2012)
  [?????????? ???????? ? ?????????? ????????? ? ???????? ???????????? ???????????? ????????????,]/em> w: ?????????? ???????? ????? ???????? ? ???????, red. ???? ??????????, ?????? ???????, ????? ???????????, (Warszawa 2012)]
 • K. ?. Mazurek, Rola Unii Europejskiej oraz perspektywy transatlantyckiej w tworzeniu EDEM i EDTIB, w: Teorie i metody w studiach europejskich, red. Anna Skolimowska, (Oficyna Wydawnicza ?O?GRAF, Warszawa 2013)
 • K. ?. Mazurek, Ostatnia z?ota dekada? Charakterystyka polityki zbrojeniowej USA i ameryka?skiego przemys?u obronnego w latach 2001-2010, w: Stracona dekada? Polityka bezpiecze?stwa Stanów Zjednoczonych wobec „globalnych obszarów niestabilno?ci” (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001-2011, red. ?ukasz Smalec, (Wydawnictwo Wydzia?u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2012)
 • K. ?. Mazurek, Polska a problem konwergencji prawnej dotycz?cy pe?nej realizacji III etapu unii gospodarczej i walutowej, [w:] Polska na drodze do euro, [red.] Sroka A, Wojtaszczyk K. A., (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009)
 • K. ?. Mazurek, WPBiO na Wschodzie – dotychczasowy bilans misji EUMM Gruzja i EUBAM Mo?dowa/Ukraina, w: e-Politikon. Kwartalnik Naukowy O?rodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Numer II, (Warszawa 2012)
 • K. ?. Mazurek, Europa w natarciu,w: e-Politikon. Kwartalnik Naukowy O?rodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Numer I, (Warszawa 2012)
 • K. ?. Mazurek (Wspó?autor), Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. S?ownik, [red.] Wojtaszczyk K. A., (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011)

Wybrane publikacje s? dost?pne na stronie autora w serwisie academia.edu

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?