Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu

malantowicz_smalec_ksiazka

Mamy ogromn? przyjemno?? zaprezentowa? nasz? najnowsz? publikacj? pt. „Stabilizacja czy destabilizacja? Spo?eczno?? mi?dzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu” (red. Artur Malantowicz, ?ukasz Smalec). Monografia jest wynikiem wspó?pracy cz?onków naszego Stowarzyszenia z przedstawicielami czo?owych polskich o?rodków akademickich.

Program j?drowy Islamskiej Republiki Iranu jest jednym z najcz?stszych tematów wspó?czesnego dyskursu o bezpiecze?stwie mi?dzynarodowym. Zazwyczaj jest on postrzegany jako jedno z g?ównych zagro?e? dla porz?dku regionalnego oraz ?adu globalnego, ale nie brak równie? odmiennych opinii w tym zakresie. Niniejsza publikacja stanowi prób? spojrzenia na t? kwesti? z szerszej perspektywy, analizuj?c postawy, deklaracje oraz polityk? realizowan? przez aktorów odgrywaj?cych kluczow? rol? w kszta?towaniu mi?dzynarodowej odpowiedzi wobec planów nuklearyzacji Iranu. G?ównym celem publikacji jest odpowied? na pytanie, czy do??czenie Teheranu do ?wiatowego „klubu nuklearnego” doprowadzi do stabilizacji czy destabilizacji ?wiatowego systemu bezpiecze?stwa.

Ksi??ka sk?ada si? z jedenastu rozdzia?ów. Ich autorzy przedstawili stanowisko kluczowych aktorów na arenie mi?dzynarodowej wobec programu nuklearnego Iranu. Przegl?d ten poprzedza wnikliwa analiza roli broni nuklearnej we wspó?czesnych stosunkach mi?dzynarodowych oraz post?pów zwi?zanych z realizacj? programu nuklearnego przez Iran.

Zach?camy do zakupu naszej publikacji w ksi?garni naukowa.pl lub w G?ównej Ksi?garni Naukowej im. Boles?awa Prusa w Warszawie.

Ksi??k? mo?na te? pobra? w wersji PDF.

Ze wst?pu

(…) Od wielu lat powi?kszaj?ce si? grono pa?stw atomowych i aspiracje wielu innych do wej?cia w posiadanie broni nuklearnej ?wiadcz? o proliferacji poziomej, czyli rozprzestrzenianiu jej w?ród coraz wi?kszej liczby pa?stw. Oznacza to matematyczny wzrost zagro?e? zwi?zany z mo?liwo?ci? u?ycia broni atomowej i komplikuje zale?no?ci pomi?dzy zwi?kszaj?c? si? liczb? pa?stw atomowych. Czasy kiedy nuklearne odstraszanie toczy?o si? g?ównie na linii ZSRR-USA min??y bezpowrotnie (…)
Iran za to nie ustaje w realizacji swoich planów atomowych i trudno przewidywa?, aby ostatecznie wstrzyma? prace nad programem nuklearnym, nawet pomimo zawartego w Genewie w 2013 roku wst?pnego porozumienia z pa?stwami P5+1 (USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Niemcy) o cz??ciowym zamro?eniu programu na rzecz zmniejszenia mi?dzynarodowych sankcji gospodarczych. Przemawia za tym wiele argumentów. Po pierwsze, bro? atomowa w dalszym ci?gu stanowi wyznacznik mocarstwowo?ci, a przecie? celem nadrz?dnym Iranu jest osi?gni?cie statusu mocarstwa regionalnego. Iran jako nast?pca Persji jest kolebk? staro?ytnej cywilizacji i za czasów panowania dynastii Achemenidów by? wielkim mocarstwem. Zatem obecni przywódcy, tak samo jak wcze?niej szach Reza Pahlawi chc? odtworzy? jego pot?g?. Bro? atomowa mia?aby ten stan rzeczy przypiecz?towa?. Po drugie, wraz z tym zmienia si? zarówno percepcja rzeczywisto?ci mi?dzynarodowej takiego pa?stwa jak i jego recepcja w ?rodowisku mi?dzynarodowym. Podmiot, który wchodzi w posiadanie broni atomowej zyskuje w hierarchii pa?stw i zaczyna postrzega? swoje sprawy mi?dzynarodowe, zupe?nie inaczej ni? dotychczas. Podobnie inne kraje, w skali najbli?szego s?siedztwa oraz globalnej, zaczynaj? inaczej odnosi? si? do takiego pa?stwa jak równie? modyfikuj? swoj? polityk? zagraniczn? wzgl?dem niego. Po trzecie, jak wskazywa? Kenneth Waltz, ch?? posiadania przez pa?stwa broni nuklearnej wynika ze strachu przed przewa?aj?cymi si?ami konwencjonalnymi przeciwnika, a wi?c wej?cie w jej posiadanie jest niczym innym, jak „drog? na skróty”, która pozwala na zrównowa?enie potencja?ów. Iran szybko zorientowa? si?, ?e niekoniecznie trzeba przez wiele lat z mozo?em rozbudowywa? i unowocze?nia? si?y konwencjonalne, aby wzmocni? swoj? pozycj? w regionie, bowiem w relatywnie krótszym czasie mo?na uzyska? to samo pracuj?c nad broni? nuklearn?.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?