Barbara Marcinkowska

B.Marcinkowska

Barbara Marcinkowska
Ekspert CIM ds. europejskich i Francji

Redaktor Naczelna Bloga CIM
Cz?onek Redakcji Biuletynu Analiz
Koordynator Weimar Youth Forum 2012


Barbara.Marcinkowskacentruminicjatyw.org
tel. +48 503 413 286
+32 486 733 272

O ekspercie

Absolwentka Instytutu Stosunków Mi?dzynarodowych UW (2010) i College of Europe (Department of European Political and Administrative Studies) w Brugii (2013). W 2009 roku stypendystka programu Erasmus w Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Pary?u. Odby?a praktyki w Ambasadzie RP we Francji (2009) i Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2013). Do?wiadczenie zawodowe zdobywa?a w Mi?dzynarodowym Przegl?dzie Politycznym, Instytucie Sobieskiego, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Parlamencie Europejskim. W latach 2012-2014 pe?ni?a funkcj? prezesa Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych.

Zainteresowania badawcze

 • Polityka zagraniczna i wewn?trzna Francji
 • Unia Europejska (zw?aszcza polityki zewn?trzne)
 • Polityka regionalna i spójno?ci UE
 • Prawo mi?dzynarodowe i dyplomacja (zw?aszcza prawo dyplomatyczne, historia dyplomacji i protokó? dyplomatyczny)
 • Pa?stwa nale??ce do Frankofonii

Analizy CIM

 • B. Marcinkowska, Stan wyj?tkowy we Francji: podstawy prawne i szanse na kontynuacj?, CIM Briefing Papers (no 1/ maj 2016)
 • B. Marcinkowska, Should the EU Build a More Consolidated Defence Industry in Order to Face Security Challenges More Effectively? Biuletyn Analiz CIM nr 5/2015
 • B. Marcinkowska, Is the European Neighbourhood Policy a Way to Prepare Countries to the Full Integration with the EU or a Way to Replace the Integration by Something Smoother? The Case of Ukraine, Biuletyn Analiz CIM nr 3/2014
 • B. Marcinkowska, Bia?a Ksi?ga Obrony i Bezpiecze?stwa Narodowego 2013 zapowiedzi? zmian w strategii bezpiecze?stwa Francji?, Biuletyn Analiz CIM nr 2/2013
 • B. Marcinkowska, Praktyka pa?stw Ameryki ?aci?skiej a Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku, Analizy CIM no. 6/2011

Inne publikacje

 • B. Marcinkowska, Dylematy francuskiej polityki bezpiecze?stwa: pe?na suwerenno??, zaanga?owanie w NATO czy rozbudowa obronno?ci europejskiej? w:  Partnerstwo transatlantyckie w XXI wieku. Stanowiska g?ównych aktorów (reds. ?. Smalec, B. Marcinkowska, T. Pasierbiak), WDiNP, Warszawa 2016
 • B. Marcinkowska, The Institutional Framework of the EU’s Engagement in Its Southern Neighbourhood, w: Polish Journal of Political Science (PJPS Vol.2 Issue 2(2014)), Warszawa 2014
 • B. Marcinkowska, Q. Genard, Unia Europejska wobec ambicji nuklearnych Iranu. Wspólna strategia czy ró?norodno?? opinii? , w: Stabilizacja czy destabilizacja? Spo?eczno?? mi?dzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu (red. A Malantowicz, ?. Smalec, Warszawa 2014)- publikacja dost?pna na stronie CIM
 • B. Marcinkowska, A. Radziwo?, The Weimar Youth Forum – International Cooperation beyond the High-level Politics (Opening Adress), w: European security: challenges for the European Union (red. ?. Smalec)
 • B. Marcinkowska, M. Makowska, European Security nowadays – the main attributes,challenges and threats. The report from the Weimar Youth Forum 2012,  w: European security: challenges for the European Union (red. ?. Smalec) – publikacja dost?pna na stronie CIM

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?