CIM Briefing Papers: Wzrost znaczenia Afryki w polityce zagranicznej Niemiec

492

Nowy numer CIM Briefing Papers jest ju? dost?pny. CIM Briefing Papers to analizy dotycz?ce aktualnych wydarze? o znaczeniu mi?dzynarodowym, dostarczane przez naszych ekspertów i specjalistów.

W tym numerze Micha? K?dzierski analizuje znaczenie Afryki we wspó?czesnej polityce zagranicznej Niemiec i zastanawia si? nad kierunkami rozwoju wspó?pracy pomi?dzy pa?stwami afryka?skimi a RFN.

„Do podpisanej 14 marca 2018 r. umowy koalicyjnej mi?dzy CDU, CSU i SPD wpisano niemieck? inicjatyw? wspó?pracy rozwojowej – „Plan Marshalla z Afryk?”. Sama Afryka jest wymieniana w porozumieniu rekordowe 28 razy, a rz?d zapowiada aktywizacj? dzia?a? na tym kontynencie. Afryka zajmuje coraz istotniejsze miejsce w niemieckiej polityce zagranicznej. Niemcy uczyni?y j? priorytetem swojej prezydencji w grupie G20 w 2017 r.” – pisze K?dzierski.

Zach?camy do lektury!

CIM Briefing Papers 8/2018 (czerwiec)
Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?