Uwaga – możliwość praktyk studenckich w CIM!

1235

Szukasz pierwszego do?wiadczenia zawodowego? Interesujesz si? stosunkami mi?dzynarodowymi? Dobrze piszesz i masz zdolno?ci analityczne?

We? udzia? w programie praktyk Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych!

Realizuj?c praktyki w Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych b?dziesz odpowiedzialny/na za przygotowywanie materia?ów analitycznych w formie artyku?ów popularnonaukowych na bloga Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych. Celem artyku?ów jest analiza bie??cych wydarze?, które rozgrywaj? si? na arenie mi?dzynarodowej.

Do zada? praktykanta b?dzie nale?a?o tak?e przygotowywanie innych tre?ci na stron? CIM (w j?zyku polskim oraz/lub angielskim).

Po zako?czeniu praktyk mo?liwe jest nawi?zanie d?ugoterminowej wspó?pracy.

D?ugo?? trwania praktyk – m.in. 1 miesi?c (preferowana d?ugo?? praktyk 2-3 miesi?ce).

Wymagania:
  • studenci jednego z nast?puj?cych kierunków: stosunki mi?dzynarodowe, europeistyka, politologia, arabistyka, studia ameryka?skie (lub pokrewne),
  • bardzo dobra orientacja w bie??cych wydarzeniach rozgrywaj?cych si? na arenie mi?dzynarodowej,
  • zdolno?ci analityczne,
  • bardzo dobra znajomo?? gramatyki i zasad pisowni j?zyka polskiego,
  • dobra znajomo?? j?zyka angielskiego (znajomo?? innego j?zyka obcego b?dzie dodatkowym atutem),
  • sumienno??,
  • atutem b?dzie dzia?alno?? w ko?ach naukowych.
Sposób aplikacji:

Osoby zainteresowane wspó?prac? prosimy o przesy?anie ?yciorysu oraz listu motywacyjnego (w j?zyku polskim), wraz ze wskazaniem tematycznego obszaru zainteresowa? do 5 maja 2018 r., na adres: kontakt@centruminicjatyw.org .


Dodatkowe informacje:

Praktyki realizowane s? w sposób zdalny.

Praktyki s? bezp?atne.

Po odbyciu praktyk wystawiane jest za?wiadczenie.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?