11 NUMER BIULETYNU ANALIZ CIM

1261

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze r?ce 11. numer kwartalnika Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych. Najnowsze wydanie po?wi?cone jest podsumowaniu pierwszego roku prezydentury Donalda Trumpa. Autorzy sze?ciu opublikowanych tekstów poddali analizie wp?yw urz?dowania 45. prezydenta USA na polityk? zagraniczn? tego kraju.

Problem stosunków mi?dzy Stanami Zjednoczonymi a Starym Kontynentem poruszono w dwóch artyku?ach. Pierwszy artyku? analizuj? polityk? USA wobec Europy kontynentalnej. Autorka wskazuje, ?e jak dot?d problematyczne wydawa?y si? przede wszystkim takie kwestie jak kontynuacja wspó?pracy w dziedzinie ochrony klimatu, bezpiecze?stwa i handlu mi?dzynarodowego. Z kolei Grzegorz Gogowski przybli?y? stosunki mi?dzy USA w Wielk? Brytani?, podkre?laj?c istotne znaczenie brexitu w kszta?towaniu wzajemnych relacji.

Do relacji transatlantyckich odniós? si? Micha? K?dzierski, który omówi? wp?yw Donalda Trumpa na polityk? USA wobec NATO. Z kolei Anna Walkowiak podda?a analizie kwesti? handlu broni?, skupiaj?c si? na transakcjach mi?dzy Stanami Zjednoczonymi a Arabi? Saudyjsk? i Tajwanem. Ponadto Katarzyna Czupa przyjrza?a si? stosunkom Stanów Zjednoczonych z Rad? Wspó?pracy Zatoki, zwracaj?c uwag? na znaczenie wizyty Donalda Trumpa w Arabii Saudyjskiej oraz konfliktu saudyjsko-katarskiego. Micha? Romanowski skomentowa? natomiast relacje USA z krajami Azji ?rodkowej poruszaj?c tak?e problem rywalizacji o wp?ywy w regionie z Rosj? oraz Chinami.

Marta Makowska
Redaktor Naczelna 
Biuletyn Analiz CIM 

Pobierz Biuletyn Analiz CIM nr 11 (stycze? 2018)

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?