ANALIZY CIM: CALL FOR PAPERS!

1291

Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych (CIM) otwiera nabór artyku?ów naukowych do dziesi?tego numeru kwartalnika Stowarzyszenia „Biuletyn Analizy CIM”.

Zapraszamy m?odych naukowców, absolwentów kierunków spo?ecznych oraz studentów II i III stopnia, do przesy?ania zg?osze? na adres: analizy@centruminicjatyw.org do 15 marca 2017 r.

Tematyka Biuletynu dotyczy szeroko poj?tych stosunków mi?dzynarodowych, jak równie? spraw wewn?trznych pa?stw innych ni? Polska. Relacje mi?dzy pa?stwami, bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe, dyplomacja, wybory parlamentarne i prezydenckie, organizacje mi?dzynarodowe oraz gospodarka – to tylko przyk?ady obszarów z Pa?stwa tekstów, którymi jeste?my zainteresowani.

Prawid?owo przes?ane zg?oszenie powinno zawiera?:

  • Abstrakt w j?zyku polskim lub angielskim (od 800 do 1000 znaków) zawieraj?cy temat oraz podstawowe tezy planowanego artyku?u
  • Krótki biogram autora (w j?zyku ang i polskim)
  • 2 teksty lub odno?niki do tekstów autora dost?pnych on-line (referat, analiza, esej) w j?zyku polskim/angielskim, które zosta?y dotychczas opublikowane, a które po?wi?cone s? tematyce zbli?onej do Biuletynu CIM (nie dotyczy osób, które publikowa?y ju? swoje teksty w Biuletynie).

Abstrakty oraz same teksty mog? by? przesy?ane zarówno w j?zyku polskim jak i angielskim. Jedne i drugie powinny by? zapisane w formacie doc/docx wg wzoru:

Abstrakty:  Abstrakt_Imi?_Nazwisko_tytu? artyku?u

Teksty: Imi?_Nazwisko_tytu? artyku?u


 wykrzyknikwykrzyknikZach?camy do zapoznania si? ze standardami redakcyjnymi oraz z przydatnymi wskazówkami na temat tego, jak napisa? dobry tekst analityczny.

 


Planowany termin wydania dziesi?tego numeru „Biuletynu Analiz CIM” to czerwiec 2017r.

W razie pyta? prosimy o kontakt na adres analizy@centruminicjatyw.org

ZAPRASZAMY DO NADSY?ANIA ZG?OSZE?!

 

 

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?