8 numer Biuletynu Analiz CIM

2703

Biuletyn 8 okladkaDrogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze r?ce kolejny numer kwartalnika Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych. Tym razem równo po?owa tekstów dotyczy sytuacji mi?dzynarodowej Federacji Rosyjskiej. Analizie poddany zosta? konflikt rosyjsko-ukrai?ski z perspektywy koncepcji euroazjatyzmu, a tak?e mi?dzynarodowa rywalizacja w rejonie Arktyki.

W numerze nie zabrak?o analizy z dziedziny mi?dzynarodowego prawa humanitarnego na przyk?adzie zestrzelenia rosyjskiego samolotu SU-24 nad Syri? przez tureckie si?y powietrzne. Podj?ty zosta? tak?e w?tek nowej zimnej wojny pomi?dzy Rosj? a Zachodem w kontek?cie rosyjskiej propagandy.

Czytelnicy zainteresowani sprawami Niemiec znajd? w numerze analiz? nakre?laj?c? perspektyw? wyników przysz?orocznych wyborów do Bundestagu. W 8. numerze Biuletynu nie zabrak?o równie? w?tków z Europy Po?udniowej, zarówno tej zachodniej – gdzie trwa polityczny konflikt pomi?dzy separatystycznym ruchem z Kraju Basków a w?adzami Królestwa Hiszpanii, jak równie? tej wschodniej – gdzie zaledwie 20 lat temu zako?czy?a si? krwawa wojna w krajach by?ej Jugos?awii. W najnowszym wydaniu poruszamy tak?e tematyk? pozaeuropejsk?: analizie poddane zosta?y tegoroczne wybory prezydenckie na Filipinach i ich konsekwencje dla reszty
?wiata.

Zach?cam do wnikliwej lektury Biuletynu Analiz. Mam nadziej?, ?e dzi?ki zachowaniu ró?norodno?ci tematycznej kwartalnika udaje nam si? do?o?y? „swoj? cegie?k?” do wyja?niania i interpretowania skomplikowanej rzeczywisto?ci mi?dzynarodowej, w której ?yjemy.

Marta Makowska
Redaktor Naczelna Biuletynu Analiz CIM

Pobierz Biuletyn Analiz CIM nr 8 (wrzesie? 2016)

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active component. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?