Karol Wasilewski: Turecki sen o Europie

2818

Pod patronatem CIM, nak?adem Wydawnictwa WDiNP, ukaza?a si? ostatnio publikacja Karola Wasilewskiego, zatytu?owana „Turecki sen o Europie – to?samo?? zachodnia i jej wp?yw na polityk? zagraniczn? Republiki Turcji”. W swojej monografii Ekspert CIM ds. Turcji prze?ledzi? proces osma?skiej i tureckiej modernizacji i jego wp?yw na to?samo?? mi?dzynarodow? dzisiejszej Republiki Turcji. Zach?camy do lektury!

Ze wst?pu:

ok?adka_karol_przodTurecki sen o Europie jest niezwykle interesuj?cy równie? z punktu widzenia teorii stosunków mi?dzynarodowych. Jak si? wydaje, potwierdza trafno?? za?o?e? konstruktywizmu i go dope?nia. Dowodzi, ?e to?samo?? mi?dzynarodowa rzeczywi?cie mo?e wywiera? istotny wp?yw na polityk? zagraniczn? kraju. Pokazuje ponadto, ?e w kszta?towaniu si? takiej to?samo?ci istotne s? tak?e procesy i przekszta?cenia wewn?trzne. Jest to zarazem szczególny dowód na tez?, ?e do zrozumienia dyplomacji danego pa?stwa cz?sto niezb?dna jest równie? dobra orientacja w jego uwarunkowaniach wewn?trznych. Podstawowym celem ksi??ki jest udowodnienie tezy, ?e to?samo?? zachodnia, a wi?c oficjalna to?samo?? mi?dzynarodowa Republiki Turcji, wp?ywa na jej polityk? zagraniczn? (…) Autor stara? si? przeprowadzi? czytelnika przez proces osma?skiej i tureckiej modernizacji, zwracaj?c uwag? na te dzia?ania, które mia?y w przysz?o?ci istotne znaczenie dla procesu kszta?towania si? i instytucjonalizacji to?samo?ci zachodniej. Taka analiza umo?liwi?a równie? podj?cie próby odpowiedzi na pytanie o przysz?o?? Turcji i jej zachodnich aspiracji (…) 

Wi?cej informacji tutaj.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?