Nowa publikacja o finansach muzułmańskich

3838

na stron?Mamy ogromn? przyjemno?? zaprezentowa? nasz? najnowsz? publikacj? pt. „Islamic finance. A solution for sustainable economic development of the Gulf Cooperation Council countries” autorstwa Katarzyny Czupy, ekspertki CIM ds. Bliskiego Wschodu. Publikacja zosta?a wydana w ramach projektu “Let’s talk about Islamic finance”. Celem inicjatywy jest promowanie wiedzy na temat finansów muzu?ma?skich w ?rodowisku akademickim oraz biznesowym, a tak?e w?ród decydentów.

Tematem niniejszej pracy jest kwestia zrównowa?onego rozwoju gospodarczego krajów Rady Wspó?pracy Zatoki Perskiej (GCC). Centralnym punktem analizy jest sektor ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw (SME), ich potrzeby rozwojowe oraz rola finansów w ich dzia?alno?ci. Omówione zosta?y tak?e ró?nice mi?dzy konwencjonaln? a muzu?ma?sk? teori? rozwoju. Jak wykazano, gospodarki pa?stw GCC nie powinny by? postrzegane jako rozwini?te, poniewa? s? oparte na wydobyciu ropy naftowej oraz dzia?alno?ci przedsi?biorstw pa?stwowych. Proces rozwoju SME natrafia na wiele problemów, w tym tzw. wykluczenie finansowe. Bior?c pod uwag? ogromne znaczenie religii w ?yciu mieszka?ców Zatoki Perskiej, odpowiedzi? na te trudno?ci mog? by? finanse muzu?ma?skie, które oparte s? na zakazie stosowania stopy procentowej.

Ksi??ka jest dost?pna w wersji PDF.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?