Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych

2621

Pod patronatem CIM ukaza?a si? ostatnio publikacja ?ukasza Smalca, zatytu?owana ” Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych. U ?róde?”. W swojej monografii Ekspert CIM ds. Bezpiecze?stwa i Stanów Zjednoczonych analizuje uwarunkowania rozwoju kultury strategicznej Stanów Zjednoczonych, które mia?y decyduj?cy wp?ywa na jej kszta?t. Publikacja stanowi jedno z pierwszych kompleksowych opracowa? tego zagadnienia na polskim rynku wydawniczym. Zach?camy do lektury!

Ze wst?pu:

(…)Tragiczne wydarzenia, jakie mia?y miejsce 11 wrze?nia 2001 r. – zamachy terrorystyczne na World Trade Center (WTC) i Pentagon a nade wszystko rozpocz?ta pod ich wp?ywem a raczej pod pretekstem globalna wojna z terrorem sprawi?y, ?e utrzymuj?ca si?, cho? s?abn?ca jego dominacja realizmu strukturalnego zosta?a w sposób powa?ny zachwiana. Rozczarowani nim badacze odnowili swoje zainteresowanie alternatywnymi wobec niego podej?ciami teoretycznymi w nauce o stosunkach mi?dzynarodowych, które pozwoli?yby na wyja?nienie postawy Stanów Zjednoczonych wobec wspó?czesnych wyzwa? w sferze bezpiecze?stwa. Kluczowe sta?o si? wyja?nienie przyczyn decyzji o rozpocz?ciu globalnej wojny z terrorem a przede wszystkim wojny z Irakiem, któr? starano si? przedstawi? jako jej wa?n? cz???. Zwrócili oni wi?ksz? uwag? na wymiar wewn?trzny, który wywiera równie istotny wp?yw jak presja ze strony systemu mi?dzynarodowego na decyzje podejmowane przez USA w polityce zagranicznej oraz strategii bezpiecze?stwa.


Konsekwencj? tej zmiany by?o zwrócenie wi?kszej uwagi na kultur?, która jawi si? jako czynnik integruj?cy spo?ecze?stwo. Tworzy unikalny system warto?ci, preferencji, dostarcza katalog akceptowanych zachowa?. Stanowi?c samoidentyfikacj? danej zbiorowo?ci, jednocze?nie tworzy ona barier?, która oddziela j? od pozosta?ych podmiotów. Uwzgl?dniaj?c dodatkowo fakt, ?e wojna od zawsze stanowi?a fenomen kulturowy pomini?cie tego aspektu sprawia, ?e analiza konfliktów zbrojnych staje si? niepe?na o ile w ogóle zasadna(…)

Wi?cej informacji dost?pnych jest na stronie wydawnictwa WDiNP.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?