Agora XXI wieku : Charakter współczesnego państwa – aktywny uczestnik czy niewidzialny wróg?

2626

Zapraszamy do zapoznania si? z organizowanym przez Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych i Ko?o Studentów Stosunków Mi?dzynarodowych UJ wydarzeniem pt. Agora XXI wieku: Charakter wspó?czesnego pa?stwa -aktywny uczestnik czy niewidzialny wróg?

Odwo?uj?c si? staro?ytnego dziedzictwa, pomys?odawcy Agory XXI wieku organizuj? cykliczne debaty, podczas których poruszane s? bie??ce sprawy polityczne, spo?eczne i ekonomiczne. Szczególnie istotn? rol? odgrywa? b?dzie kszta?t ka?dego z wydarze? – otwarte dla wszystkich panele dyskusyjne z udzia?em moderatora, zaproszonych go?ci i audytorium.

Przedmiotem wydarzenia b?dzie charakter wspó?czesnego pa?stwa, g?ównie na przyk?adzie Polski. Organizatorzy postanowili zaprosi? politologów z zainteresowaniami ekonomicznymi, aby podkre?li? funkcj? pa?stwa w stosunku do gospodarki. Czy pa?stwo powinno ograniczy? si? do roli „nocnego stró?a”, czy te? powinno by? podmiotem podejmuj?cym wi?kszo?? decyzji, zast?puj?c „samoreguluj?cy si?” wolny rynek. Na to pytanie spróbuj? odpowiedzie? go?cie, podaj?c wszystkie argumenty uzasadniaj?ce swoje opinie. Przedsi?wzi?cie jest komplementarne wobec pierwszego projektu w ramach „Agory XXI wieku” pt. „Koniec neoliberazmu(owi) ekonomicznemu! Polityczne spory o obecnym kryzysie”. Zaproponowana tematyka uzupe?ni to wydarzenie i rozszerzy zakres prowadzonej debaty spo?ecznej, obejmuj?c takie kwestie jak pomoc publiczna, ?wiadczenia socjalne, edukacja publiczna, publiczna o?wiata zdrowotna, rozwarstwienie spo?eczne, dystrybucja bogactwa, podatki, etc. Do wyboru takiego tematu przewodniego przyczyni? si? g?ównie przebieg ostatniej dyskusji, w której to rola pa?stwa sta?a si? najbardziej sporn? kwesti?.

Agora2

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active component. While the physic is credited with nerve ache, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?