Turcja. Krajobraz przed wyborami

Turcja okladkaRaport „Turcja – krajobraz przed wyborami” autorstwa Karola Wasilewskiego, eksperta CIM ds. Turcji, wydany przez Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych przedstawia najwa?niejsze zagadnienia zwi?zane z wyborami parlamentarnymi w Turcji, które odb?d? si? 7 czerwca 2015 r.

W pierwszej cz??ci zarysowano uwarunkowania, które maj? wp?yw na kszta?t kampanii wyborczej. Cz??? druga zawiera opis najistotniejszych si? politycznych kraju wraz z ich celami i pomys?ami na pozyskanie g?osów wyborców. W ostatniej cz??ci raportu omówiono przedwyborcze prognozy i mo?liwe scenariusze rozwoju sytuacji.

Raport mo?na pobra? w wersji pdf.
Zach?camy równie? do zapoznania si? z jego skrótem opublikowanym na naszym blogu.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.