CIM Advanced Studies

cim-AS

CIM Advanced Studies (CIM AS) to projekt Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych, którego g?ównym celem jest przybli?enie naszym czytelnikom najnowszych artyku?ów naukowych publikowanych za granic?.

Teksty publikowane w ramach CIM AS w formie krótkich, kilkustronicowych „krytycznych recenzji”, maj? na celu zapoznanie polskiego czytelnika z najnowszymi artyku?ami naukowymi oraz ró?nego rodzaju raportami publikowanymi za granic?. Uczestnicy projektu pragn? wype?ni?, przynajmniej cz??ciowo, istniej?c? od lat luk? w zakresie refleksji nad najnowszymi trendami i wynikami bada? prowadzonymi poza granicami Polski.

Za?o?eniem nowej inicjatywy nie jest wy??cznie recenzja tez czy danych zawartych w wybranych tekstach, lecz przede wszystkim krytyczne odniesienie si? do nich w kontek?cie dotychczasowej wiedzy w danym obszarze.

Co wyró?nia CIM AS od pozosta?ych recenzji, na które mo?na si? natkn?? w Internecie?

Przede wszystkim jest to zorientowanie na najnowsze badania w zakresie szeroko poj?tych stosunków mi?dzynarodowych, pog??biona refleksja teoretyczna, a tak?e interesuj?cy styl naszych ekspertów, którzy w doskona?y sposób poddadz? krytycznej ocenie to „o czym si? mówi w ?wiecie”.

Przez realizacj? tego zadania zespó? CIM Advanced Studies wype?nia misj? Stowarzyszenia, jak? jest popularyzacja problematyki stosunków mi?dzynarodowych w Polsce. 

Koordynatorem projektu jest Kamil Mazurek (redaktor naczelny „Analiz CIM”)

Kontakt: kontakt@centruminicjatyw.org

Stycze? 2015: Anita S?k, "Nie ma wiedzy i w?adzy bez networkingu - czyli rzecz o pot?dze kontaktów"

Analiza na podstawie:
Merje Kuus: Geopolitics and Expertise. Knowledge and Authority in European Diplomacy
Wiley Blackwell, 2014

Lipiec 2014: Marta Makowska, "Czy Parlament Europejski ma znaczenie?"

Analiza na podstawie:
Simon Hix: Why the 2014 European Elections Matter: Ten Key Votes in the 2009–2013 European Parliament
Swedish Institute for International Studies, European Policy Analysis, Issue 2013:15

Grudzie? 2013: Anita S?k, "Honor w stosunkach mi?dzynarodowych: Rosja i Zachód"

Analiza na podstawie:
Andrei P. Tsygankov: Russia and the West from Alexander to Putin. Honor in International Relations
Cambridge University Press 2012

Listopad 2013: Tomasz Paw?uszko, "Biurokratyczna polityka zagraniczna?"

Analiza na podstawie:
JS. Lobell, N. Ripsman, J.Taliaferro: Neoclassical Realism, The State, and Foreign Policy
Cambridge University Press 2009

Wrzesie? 2013: Anita S?k, "Od teorii do post-lizbo?skiej praktyki: analiza i doradztwo polityczne"

Analiza na podstawie:
J. A. Koops: From Theory to Post-Lisbon Practice: Policy Analysis and Policy Advice. Case study: The Arab Spring and the EU`s Approach to the Maghreb
Institute for European Studies, Vrije Universiteit Brussel 2012/2013

Sierpie? 2013: ?ukasz Smalec, "Koniec ameryka?skiej dominacji?"

Analiza na podstawie:
R. Kagan: Not Fade Away: Against the Myth of American Decline, 17 January 2012

Lipiec 2013: Tomasz Paw?uszko, "Po co nam teoria stosunków mi?dzynarodowych?"

Analiza na podstawie:
J. Mearsheimer, S. Walt: Leaving Theory Behind: Why Hypothesis Testing Has Become Bad for IR
Harvard Kennedy School, Faculty Research Working Paper Series, January 2013

Czerwiec 2013: Marta Makowska, "Unia na stra?y demokracji"

Analiza na podstawie:
Jan-Werner Müller: Selfguarding democracy inside the EU. Brussels and the future of Liberal Order
Transatlantic Academy Paper Series, February 2013, No 3

Kwiecie? 2013: Tomasz Paw?uszko, "Zmiana Systemu Mi?dzynarodowego"

Analiza na podstawie:
E. Ringmar: Performing International Systems: Two East-Asian Alternatives to the Westphalian Order
„International Organization”, Winter 2012, vol.66, no.1, p.1-16

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified ergo of it’s active element. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.