Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie

ggogowski_ksiazka

Pod patronatem CIM została wydana niedawno publikacja Grzegorza Gogowskiego, zatytułowana „Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie”. Książka stanowi podsumowanie kilkuletniego okresu, w którym autor prowadził badania nad różnymi aspektami szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa i obronnej Zjednoczonego Królestwa. Podstawowym celem publikacji jest analiza najważniejszych tendencji zachodzących w procesie ewolucji brytyjskiej polityki bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny. Badania zostały skoncentrowane na procesie rozwoju najważniejszych wymiarów polityki bezpieczeństwa, podczas gdy wydarzenia zachodzące w otoczeniu międzynarodowym Zjednoczonego Królestwa potraktowano jedynie jako ramy dla głównego toku badań.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy z rozdziałów stanowiący wprowadzenie do dalszych badań zawiera ogólną refleksję nad brytyjską percepcją zagadnienia bezpieczeństwa, oraz roli, jaką bezpieczeństwo odgrywa w całokształcie polityki Zjednoczonego Królestwa. W kolejnych sześciu rozdziałach autor przeprowadził pogłębioną analizę najważniejszych wymiarów brytyjskiej polityki bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w okresie pozimnowojennym. Zagadnieniami omówionymi w części właściwej pracy jest ewolucja koncepcji polityki bezpieczeństwa Zjednoczonego Królestwa, tendencje zachodzące w zakresie jego polityki militarnej, ekspedycyjnej oraz jądrowej, atlantycyzm brytyjskiej polityki bezpieczeństwa, a także jej europejski wymiar.

Publikacja dostępna jest w wersji PDF na naszej stronie.