Michał Kędzierski o referendum koalicyjnym w Niemczech

86

Micha? K?dzierski by? dzisiaj go?ciem Polskiego Radia 24, na antenie którego omawia? referendum SPD w sprawie porozumienia koalicyjnego. Wed?ug Micha?a K?dzierskiego to, czy wi?kszo?? z 460 tys. cz?onków SPD zatwierdzi umow? koalicyjn?, pozostaje pytaniem otwartym. Polecamy ca?o?? rozmowy dost?pnej na stronie Polskiego Radia 24.