Michał Romanowski o polityce Chin wobec Europy środkowo-wschodniej

184

Micha? Romanowski opublikowa? ostatnio dwa artyku?y po?wi?cone polityce Chi?skiej Republiki Ludowej wobec pa?stw regionu Europy ?rodkowowschodniej.

Artyku?  The Four Faces of China in Central and Eastern Europe ukaza? si? na ?amach czasopisma YaleGlobal Online (Yale University), a Where the Silk and Amber Roads Meet: China in Central and Eastern Europe w magazynie Global Asia. Zach?camy do lektury.