Dr Karolina Libront o propagandzie i dezinformacji dla CyberDefence.pl

175

CyberDefence24.pl opublikowa?o artyku? o propagandzie i dezinformacji w 2018 roku. Jednym z analityków wypowiadaj?cych si? w tym artykule jest dr Karolina Libront z CIM. Nasza ekspertka przedstawi?a prognozy dotycz?ce Polski i Niemiec.

Wzajemny obraz Polski i Niemiec w lokalnych mediach mo?e zaskakiwa? osoby, które maj? dobre rozeznanie na temat aktualnych wydarze?. Po obu stronach w niektórych obszarach bardziej lub mniej ?wiadomie tworzone s? narracje odbiegaj?ce od rzeczywisto?ci, s?u??ce ró?nym celom. 

Ca?o?? artyku?y na portalu CD24.pl.