Nowa publikacja CIM: Ryzyko rynkowe w bankowości muzułmańskiej. Ewolucja i charakterystyka dostępnych narzędzi

487

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? publikacj? „Ryzyko rynkowe w bankowo?ci muzu?ma?skiej. Ewolucja i charakterystyka dost?pnych narz?dzi” autorstwa Katarzyny Czupy, eksperta CIM ds. Bliskiego Wschodu. Celem opracowania jest przedstawienie narz?dzi zarz?dzania ryzykiem rynkowym wykorzystywanych w muzu?ma?skim sektorze finansowym. Omówiono w nim tak?e specyfik? ryzyka rynkowego wyst?puj?cego w finansach muzu?ma?skich oraz wskazano podobie?stwa i ró?nice mi?dzy muzu?ma?skimi oraz konwencjonalnymi instrumentami pochodnymi. Publikacja jest wydana w ramach projektu „Let’s talk about Islamic finance”.

 

Finanse muzu?ma?skie to jeden z najszybciej rozwijaj?cych si? segmentów rynku finansowego – w ci?gu minionej dekady globalna warto?? aktywów muzu?ma?skich ros?a w ?rednim rocznym tempie ok. 10 procent. Rozwój muzu?ma?skiego sektora finansowego niesie wzrost ekspozycji na ryzyko, w tym przede wszystkim rynkowe. Celem publikacji jest przedstawienie narz?dzi zarz?dzania ryzykiem rynkowym wykorzystywanych w muzu?ma?skim sektorze finansowym. Opracowanie obejmuje kwestie uwarunkowa? normatywnych, obowi?zuj?cych regulacji, charakterystyk? stosowanych instrumentów oraz proces ich ewolucji. (Ze wst?pu)