Michał Kędzierski: seminarium niemieckie Fundacji Schumana

96

Micha? K?dzierski wzi?? udzia? w seminarium niemieckim zorganizowanym 19 pa?dziernika 2017 roku przez Fundacj? Schumana. Tematem spotkania by?y wrze?niowe wybory parlamentarne w Niemczech. W seminarium, poza naszym ekspertem, uczestniczyli prof. dr hab. Waldemar Czachur i Adam Krzemi?ski (Tygodnik Polityka).
Dalsze informacje o seminariach s? dost?pne na stronie Fundacji.