Dr A. Malantowicz na 11. Paneuropejskiej Konferencji Stosunków Międzynarodowych w Barcelonie

245

W dniach 13-16 wrze?nia dr Artur Malantowicz reprezentowa? nas na 11. Paneuropejskiej Konferencji Stosunków Mi?dzynarodowych, która odby?a si? w Barcelonie.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji by?o zagadnienie polityk z zakresu studiów mi?dzynarodowych w erze kryzysów.

Dr Malantowicz przewodniczy? w panelowi zatytu?owanemu: „Agency within Neoliberal ‘Subalternity’: Comparing the Political Economy-Foreign Policy Link in Jordan and Morocco„.

Wi?cej informacji jest dost?pne na stronie konferencji.