Dr Łukasz Smalec: bilans prezydentury Obamy

195

Nowa publikacja z udzia?em naszego eksperta! Dr ?ukasz Smalec próbuje dokona? bilansu prezydentury Obamy w sferze wspó?pracy transatlantyckiej w dziedzinie bezpiecze?stwa. Zach?camy do lektury.

/Publikacja zosta?a w ca?o?ci opracowana i wydana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych./