UE dziś i jutro: Wyzwania i Rozwiązania

729

Unia Europejska przechodzi najwi?kszy w swej historii kryzys. Nap?yw migrantów z Bliskiego Wschodu, rosn?ca fala populizmu oraz naciski ze strony pa?stw narodowych powoduj?, ?e Unia Europejska  znajduje si? na rozdro?u. Nie istnieje idealne rozwi?zanie na wspó?czesne bol?czki Europy. Niektórzy postuluj? zacie?nianie integracji; inni preferuj? oddanie sterów w r?ce rz?dów poszczególnych pa?stw.

Z okazji 60-tej rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich (25 marca), CIM zaprasza do zg?aszania artyku?ów blogowych o tematyce europejskiej (800 – 1000 s?ów). Interesuje nas oryginalna analiza, opisuj?ca zagro?enia, ale i mo?liwo?ci, które stoj? przed Uni? Europejsk?. Artyku?y powinny nie tylko dokonywa? interpretacji otaczaj?cej nas rzeczywisto?ci, ale równie? proponowa? rozwi?zania lub przedstawia? d?ugoterminow? polityczn? perspektyw?.

Na artyku?y czekamy do 30 marca. Adres kontaktowy: barbara.marcinkowska@centruminicjatyw.org


wykrzyknikPrzeczytaj wymogi dla artyku?u publikowanego na blogu CIM.

Zapraszamy równie? do lektury naszego poradnika Jak napisa? dobry tekst analityczny?