Spotkanie z Dr. Trzeciakiem: Personal Branding and Public Image

635
Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych, Szko?a G?ówna Handlowa oraz German Marshall Fund of the United States zapraszaj? na spotkanie Personal Branding and Public Image, ktore odbedzie sie 5 kwietnia 2017 r. o godz. 19:00 w SGH, Al. Niepodleg?o?ci 128, Budynek C, Aula I .
Profesjonalizm, wiedza oraz umiej?tno?ci powinny stanowi? fundament Twojej kariery. Czasem jednak warto odpowiednio „sprzeda?” siebie i swoje pomys?y potencjalnym pracodawcom, inwestorom czy klientom. Wi?kszo?? ludzi ma trudno?ci z projektowaniem swojego wizerunku i marki osobistej. Jak wyró?ni? si? z t?umu? Jak stworzy? przekonuj?cy zawodowy portret w?asnej osoby? I jak zaprezentowa? siebie w atrakcyjny sposób?
Rad jak pracowa? nad w?asn? mark? udzieli nam ekspert od personal brandingu i wizerunku publicznego Dr. Sergiusz Trzeciak.
Dr. Trzeciak jest wieloletnim trenerem i konsultantem politycznym z mi?dzynarodowym do?wiadczeniem. Absolwent Wydzia?u Prawa i Administracji UAM oraz Wydzia?u Prawa Uniwersytetu ?rodkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Stypendysta British Council w St. Antony’s College na Uniwersytecie w Oxfordzie. Posiada doktorat na Wydziale Stosunków Mi?dzynarodowych London School of Economics. Jest absolwentem oraz wyk?adowc? Szko?y Liderów a tak?e wyk?adowc? personal brandingu Executive MBA i DBA PAN.

Zapraszamy!