BLOG CIM: K. Jaromin o sytuacji w Rumunii

700

Problem korupcji w Rumunii jest powszechny do tego stopnia, ?e na arenie mi?dzynarodowej, a przynajmniej w Unii Europejskiej, ten kraj niemal jednoznacznie kojarzy si? z tym zjawiskiem. Jednak w ci?gu kilku ostatnich lat, za spraw? urz?du Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie (DNA), bezpardonowa walka z korupcj? sta?a si? wa?n? cech? Rumunii i pozwoli?a na popraw? wizerunku za granic?. Szczególnie po dymisji premiera Victora Ponty w 2015 roku i powo?aniu rz?du technicznego Daciana Ciolo?a wydawa?o si?, ?e kraj jest na dobrej drodze do oczyszczenia szczytów w?adzy z korupcji politycznej. By?o tak a? do ko?ca stycznia 2017 r., kiedy to zasz?y zmiany, które jak twierdz? eksperci i przedstawiciele UE mog?y zawróci? Rumuni? ze szlaku reform i walki z korupcj?. Co wi?cej, zmiany te zafundowa? Rumunom rz?d wybrany zaledwie miesi?c wcze?niej i to z wysokim poparciem.

Kinga Jaromin w swoim najnowszym artykule Antykorupcyjne protesty w Rumunii opisuje aktualn? sytuacj? w Rumunii i przyczyny masowych protestów. Zach?camy do lektury!