Nowe władze CIM!

473

21 stycznia podczas Walnego Zgromadzenia Cz?onków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych wybrali?my nowy Zarz?d i Komisj? Rewizyjn?.

Prezesem Zarz?du zosta?a Katarzyna Czupa, Wiceprezesem, na drug? z rz?du kadencj? – Grzegorz Gogowski. Sekretarzem ponownie zosta? wybrany Micha? Romanowski.

W sk?ad Komisji Rewizyjnej w tym roku wchodzi? b?d?: dr Karolina Libront, Paulina Wojciechowska i Anna Walkowiak.

Nowemu Zarz?dowi i cz?onkom Komisji Rewizyjnej serdecznie gratulujemy, a opuszczaj?cym w?adze CIM Karolowi Wasilewskiemu (Prezes), Barbarze Marcinkowskiej (KR) i ?ukaszowi Smalcowi (KR) dzi?kujemy za ich dotychczasow? prac? i zaanga?owanie.