Szkolenie CIM: Jak pisać analityczne teksty?

690

Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych we wspó?pracy z ECFR Warsaw, The German Marshall Fund of the United States’s Warsaw Office oraz Samorz?dem Studentów UW zapraszaj? na szkolenie ‚Policy and Analytical Writing’, które odb?dzie si? 12 grudnia 2016 r. Wi?cej informacji dost?pnych jest na stronie wydarzenia. Szkolenie odb?dzie si? w j?zyku angielskim.