Blog CIM: wybory w Gruzji

848

„8 pa?dziernika 2016 r. w Gruzji odby?a si? pierwsza tura wyborów parlamentarnych (…) Ostateczny sk?ad gruzi?skiej legislatywy poznamy dopiero pod koniec miesi?ca, ale pewne wnioski mo?na wysnu? ju? teraz. Co ju? wiemy? Rz?dz?ce od 2012 r. Gruzi?skie Marzenie-Demokratyczna Gruzja jest ju? pewne 67 z 150 miejsc w parlamencie, najprawdopodobniej zdob?dzie samodzieln? wi?kszo??, a by? mo?e zyska nawet mo?liwo?? samodzielnej zmiany konstytucji (…) Znamiennym jest, ?e GM-DG zapowiedzia?o ju?, ?e zmieni konstytucj? tak, by prezydent kraju by? wybierany nie w wyborach bezpo?rednich, ale poprzez pos?ów parlamentu.”  – pisze na blogu CIM Mateusz Kubiak.

GRUZI?SKIE MARZENIE PO RAZ DRUGI, Blog CIM