Blog CIM: wybory regionalne w Niemczech

941

4 wrze?nia 2016 w Meklemburgii Pomorzu Przednim odby?y si? wybory do Landtagu (parlament regionalny). Na najbli?sz? niedziel? (18 wrze?nia) planowane s? wybory w Berlinie. Polecamy komentarze do niemieckich wyborów regionalnych, które ukaza?y si? ostatnio na naszym blogu.

15.09.2016: Micha? K?dzierski w artykule „Zmierzch Merkel?” skomentowa? wybory w Niemczech i zastanawia? si?, kto bardziej ?yczy Merkel i CDU pora?ki – polityczny wróg (AfD) czy sojusznicy (SDP).

Pozycja Merkel jest os?abiona i tym razem b?dzie musia?a walczy? o swoje kanclerstwo. Jej szanse na czwart? kadencj? i wyrównanie rekordu rz?dz?cego 16 lat Helmuta Kohla s? jednak wci?? bardzo powa?ne. Jak na razie „zmierzch Merkel” pozostaje natomiast ?yczeniem. By? mo?e nawet bardziej SPD, ni? AfD.

14.09.2016: Joanna To?czyk zastanawia?a si? czy CDU uda si? pokona? AfD w Berlinie oraz dlaczego Angela Merkel ponios?a tak du?? pora?k? w Meklemburgii- Pomorzu Przednim w artykule zatytu?owanym „Meklemburgia Pomorze-Przednie da?a czerwon? kartk? CDU. Jak zag?osuje Berlin?„.

Zach?camy do lektury!