Kamil Maj dla CIM o konkluzjach warszawskiego szczytu NATO

990

(…) Szczyt w Newport (2014 r.) by? prze?omowy, bowiem po raz pierwszy od dawna, Sojusz zdecydowa? o realnym dzia?aniu na rzecz zwi?kszenia zdolno?ci odstraszania na wschodniej flance. Agresywne dzia?ania Rosji i jej doktryna wojskowa, wed?ug której pa?stwa Zachodu to strategiczny przeciwnik, doprowadzi?y do przygotowania i wdro?enia Planu Gotowo?ci Bojowej (Readiness Action Plan), utworzenia Si? Szybkiego Reagowania (tzw. Szpicy), wys?ania nad Polsk? i Rumuni? samolotów wywiadowczych AWACS, czy wzmocnienia misji Air Policing nad pa?stwami ba?tyckimi. W tym kontek?cie, szczyt w Warszawie mia? sprawdzi? zakres wdro?enia postanowie? z Newport oraz zatwierdzi? negocjowane przez ostatni rok kolejne kroki na rzecz wzmocnienia zdolno?ci NATO do obrony terytorium pa?stw nale??cych do Sojuszu (…)

O wa?nych dla Polski konkluzjach szczytu NATO, który odby? si? w Warszawie w lipcu tego roku pisze dla nas Kamil Maj. Zach?camy do zapoznania si? z ca?o?ci? artyku?u.


To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.