Zatoka Perska z nowym planem rozwoju to szansa dla polskich firm

1328

Katarzyna Czupa, ekspertka CIM ds. Bliskiego Wschodu, opracowa?a artyku?  Zatoka Perska z nowym planem rozwoju to szansa dla polskich firm, który zosta? opublikowany w Obserwatorze Finansowym.

K.CzupaNawi?zanie wspó?pracy gospodarczej z pa?stwami Pó?wyspu Arabskiego nie nale?y do naj?atwiejszych ze wzgl?du na ich specyfik? kulturow? oraz protekcjonizm gospodarczy. Wszystkie aspekty ?ycia s? regulowane przez prawo szariatu. Do tego dochodzi arabski styl negocjacyjny. W przeciwie?stwie do rozmów biznesowych prowadzonych w stylu ameryka?skim spotkania z Arabami s? d?ugie, bogate w uprzejmo?ci oraz przez d?ugi czas ubogie w konkretne ustalenia. Przy pierwszych spotkaniach nie nale?y równie? porusza? kwestii finansowych – najwa?niejsze jest zbudowanie relacji. W krajach arabskich wszystko dzieje si? w swoim rytmie i nie mo?na przyspieszy? tego (wielomiesi?cznego) procesu. Terminy p?atno?ci cz?sto wynosz? nawet pó? roku, a specyfikacja produktu nie zale?y od ogólnie przyj?tych norm lecz od potrzeb kupca. Poza kwestiami kulturowymi istotn? barier? stanowi? równie? regulacje poszczególnych krajów RWZ w kwestii wej?cia na rynek. Najprostsz? form? dystrybucji w?asnych produktów na rynkach pa?stw Pó?wyspu Arabskiego jest sprzeda? tych produktów lokalnemu podmiotowi – to on jest importerem i zajmuje si? wszelkimi formalno?ciami i op?atami (równie? w przypadku franczyzy, która jest stosowana mi?dzy innymi przez LPP czy Inglot). Pomocny w tym procesie mo?e by? lokalny przedstawiciel (najlepiej zatrudniony zgodnie z przepisami lokalnego prawa), który zajmuje si? kontaktami z potencjalnymi kontrahentami. – pisze K. Czupa.

Zach?camy do lektury ca?o?ci artyku?u.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual upset. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.