CIM patronem projektu „Świat pod lupą”

1364

Razem z Europejsk? Rad? Spraw Zagranicznych i Fundacj? im. Heinricha Bölla serdecznie zapraszamy w dniach 3-4 czerwca 2016 r. do Muzeum Polin na pierwsz? edycj? wydarzenia ?wiat pod Lup?. Warszawskie Spotkania Mi?dzynarodowe.

swiat_pod_lupa_3-4.06.2016_logo

Dok?d zmierza ?wiat? Jaka b?dzie przysz?o?? Europy? Gdzie jest w tym wszystkim miejsce dla Polski? „?wiat pod lup?” to zaproszenie do obywatelskiej debaty o tematach mi?dzynarodowych. Dyskusje, filmy i warsztaty pozwol? zobaczy? wspó?czesne wyzwania wyra?niej i z wielu perspektyw. B?dziemy rozmawia? o rosyjskiej propagandzie, o tym, jak b?d? wygl?da? wojny przysz?o?ci, jaka b?dzie Ameryka po wyborach i czy w Europie mo?e powsta? Islamistan. Spotkamy si? z reporta?ystkami oraz uchod?cami mieszkaj?cymi w Polsce. A na koniec, w gronie czo?owych intelektualistów m?odego pokolenia, zastanowimy si?, jak Polska powinna odnale?? si? w Europie i ?wiecie, które w nadchodz?cych latach oferowa? b?d? nowe wyzwania. B?dziemy go?ci? m.in. wiod?cego europejskiego my?liciela Iwana Krasteva, czo?ow? komentatork? „Le Monde” Sylvie Kauffmann, autora bestsellerowych esejów Marka Leonarda, a tak?e Judy Dempsey, autork? biografii Angeli Merkel i wieloletni? korespondentk? „New York Times”. Honorowego patronatu udzieli? Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, a obecni i byli RPO dyskutowa? b?d? z publiczno?ci? o warto?ci praw obywatelskich w naszym regionie w obliczu aktualnych wyzwa?. Warszawskie spotkania mi?dzynarodowe s? otwarte dla wszystkich, którzy podzielaj? nasz? fascynacj? ?wiatem i trosk? o jego przysz?o??.

Wymagana jest wcze?niejsza rejestracja.

POBIERZ PROGRAM

Wi?cej informacji, sylwetki go?ci i bogata w ró?norodne materia?y Strefa Wiedzy dost?pne s? na stronie www.swiatpodlupa.eu


Organizatorzy:

spl organizatorzy


Partnerzy i patroni:

spl patroni


 

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.