Analizy CIM: call for papers!

2533

Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych (CIM) otwiera nabór artyku?ów naukowych do ósmego numeru kwartalnika Stowarzyszenia „Biuletyn Analiz CIM”. Zapraszamy m?odych naukowców, absolwentów kierunków spo?ecznych oraz studentów II i III stopnia, do przesy?ania zg?osze? do 20 maja br. na adres: analizy@centruminicjatyw.org

Tematyka Biuletynu dotyczy szeroko poj?tych stosunków mi?dzynarodowych, jak równie? spraw wewn?trznych pa?stw innych ni? Polska. Relacje mi?dzy pa?stwami, bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe, dyplomacja, wybory parlamentarne i prezydenckie, organizacje mi?dzynarodowe oraz gospodarka – to tylko przyk?ady obszarów z Pa?stwa tekstów, którymi jeste?my zainteresowani.

Prawid?owo przes?ane zg?oszenie powinno zawiera?:

  • Abstrakt w j?zyku polskim lub angielskim (od 800 do 1000 znaków) zawieraj?cy temat oraz podstawowe tezy planowanego artyku?u
  • Krótki biogram autora (w tym samym j?zyku co abstrakt)
  • 1 – 2 teksty lub odno?niki do tekstów autora dost?pnych on-line (referat, analiza, esej) w j?zyku polskim/angielskim, które zosta?y dotychczas opublikowane, a które po?wi?cone s? tematyce zbli?onej do Biuletynu CIM (nie dotyczy osób, które publikowa?y ju? swoje teksty w Biuletynie).

Abstrakty oraz same teksty mog? by? przesy?ane zarówno w j?zyku polskim jak i angielskim. Jedne i drugie powinny by? zapisane w formacie doc/docx wg wzoru:

Abstrakty – Abstrakt_Imi?_Nazwisko_tytu? artyku?u

Teksty – Imi?_Nazwisko_tytu? artyku?u 


UWAGA: od tego numeru zmienili?my standardy redakcyjne. Obecnie obowi?zuj?cym stylem cytowania i bibliografii jest tzw. styl harwardzki.
Zach?camy do zapoznania si? z nowymi standardami oraz ze wskazówkami odno?nie tego, jak napisa? dobry tekst analityczny, 0pracowanymi przez nasz zespó? redakcyjny.

Planowany termin wydania ósmego numeru „Biuletynu Analiz CIM” to sierpie? 2016.

W razie pyta? prosimy o kontakt na adres analizy@centruminicjatyw.org lub bezpo?rednio do redaktor naczelnej „Biuletynu Analiz CIM”, Marty Makowskiej – marta.makowska@centruminicjatyw.org 

ZAPRASZAMY DO NADSY?ANIA ZG?OSZE?!


To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret accordingly of it’s active component. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.