Artur Malantowicz na Europejskim Okrągłym Stole Humanitarnym w Warszawie

1552

W Warszawie odby? si? dzisiaj Europejski Okr?g?y Stó? Humanitarny, trzecie z serii czterech takich wydarze? w Europie, zorganizowany przez Komisj? Europejsk? oraz sie? uczelni Network on Humanitarian Action (NOHA). Artur Malantowicz, Ekspert CIM ds. Bliskiego Wschodu, a zarazem Dyrektor Operacyjny NOHA, by? jednym z g?ównych prelegentów panelu otwieraj?cego wydarzenie.

A.Malantowicz„Nadszed? moment, aby si? zaanga?owa?, aby mie? odwag? podj?? kluczowe i trudne decyzje. ?wiatowy Szczyt Humanitarny oferuje do tego idealne warunki, podobnie jak Europejskie Okr?g?e Sto?y Humanitarne (…) Uczestnictwo pracowników humanitarnych w procesie jest istotne, ale nie powinni?my na tym poprzestawa?. Potrzebne s? d?ugofalowe zobowi?zania rz?dów, organizacji spo?ecze?stwa obywatelskiego, ale i nas samych, obywateli. Chcia?bym wi?c zach?ci? Was wszystkich do przy??czenia Waszych g?osów i Waszych dzia?a?, aby móc odmieni? oblicze pomocy humanitarnej, dzisiaj, jutro i w odleg?ej przysz?o?ci” – mówi? Artur Malantowicz.

Zach?camy do zapoznania si? z artyku?em podsumowuj?cym Europejski Okr?g?y Stó? Humanitarny, opublikowanym przez Gazet? Wyborcz?, z depesz? PAP „NOHA: ponad 120 mln ludzi na ?wiecie potrzebuje pomocy humanitarnej”  oraz z wywiadem, którego Artur Malantowicz udzieli? Polskiemu Radiu (magazyn „Polska i ?wiat”, Program Pierwszy Polskiego Radia, 2 marca 2016 r.).

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active component. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.