Analizy CIM – Call for papers!

3093

Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych (CIM) otwiera nabór artyku?ów naukowych do siódmego numeru kwartalnika Stowarzyszenia „Biuletyn Analizy CIM”. Zapraszamy studentów II i III stopnia, absolwentów kierunków spo?ecznych oraz m?odych naukowców do przesy?ania zg?osze? na adres: analizy@centruminicjatyw.org do 22 grudnia 2015 r.

Tematyka Biuletynu dotyczy szeroko poj?tych stosunków mi?dzynarodowych, jak równie? spraw wewn?trznych pa?stw innych ni? Polska. Relacje mi?dzy pa?stwami, bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe, dyplomacja, wybory parlamentarne i prezydenckie, organizacje mi?dzynarodowe oraz gospodarka – to tylko przyk?ady obszarów Pa?stwa tekstów, którymi jeste?my zainteresowani.

Prawid?owo przes?ane zg?oszenie powinno zawiera?:

  • Abstrakt w j?zyku polskim lub angielskim (od 800 do 1000 znaków) zawieraj?cy temat oraz podstawowe tezy planowanego artyku?u
  • Krótki biogram autora (w tym samym j?zyku co abstrakt)
  • 1 – 2 teksty lub odno?niki do tekstów autora dost?pnych on-line (referat, analiza, esej, artyku?) w j?zyku polskim/angielskim, które zosta?y dotychczas opublikowane, a które po?wi?cone s? tematyce zbli?onej do Biuletynu CIM.

Abstrakty oraz same teksty mog? by? przesy?ane zarówno w j?zyku polskim jak i angielskim. Jedne i drugie powinny by? zapisane w formacie doc/docx wg wzoru:

Abstrakty – Abstrakt_Imi?_Nazwisko_tytu? artyku?u

Teksty – Imi?_Nazwisko_tytu? artyku?u

W ten sam sposób prosimy tytu?owa? maile zawieraj?ce abstrakty lub teksty.

Standardy oraz wskazówki redakcyjne znajduj? si? na stronie CIM.

Planowany termin wydania siódmego numeru „Biuletynu Analiz CIM” to luty 2016r.

W razie pyta? prosimy o kontakt na adres analizy@centruminicjatyw.org lub bezpo?rednio do redaktor naczelnej „Biuletynu Analiz CIM”, Marty Makowskiej – marta.makowska@centruminicjatyw.org


To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.