6 numer Biuletynu Analiz CIM

2332

Szanowni Pa?stwo,

biuletyn-6Ostatnie miesi?ce obfitowa?y w wydarzeniach, które z pewno?ci? odcisn? pi?tno na mi?dzynarodowej spo?eczno?ci na d?ugie lata. Nie zapominaj?c o pogr??onej w  wojnie Syrii, Ukrainie pozbawionej cz??ci swojego terytorium, a tak?e o zagro?eniach terrorystycznych, które roztoczy?y widmo nad Starym Kontynentem, polecamy Pa?astwa uwadze najnowszy numer Biuletynu Centrum Analiz Mi?dzynarodowych, który w swym zamy?le stanowi szeroki przekrój problematyki mi?dzynarodowej, nie koncentruj?c si? przy tym wy??cznie na bie??cych sprawach.

W 6 numerze Biuletynu znajd? Pa?stwo teksty po?wi?cone tegorocznym wyborom parlamentarnym w Izraelu, polityce rozwojowej Holandii, wspólnym misjom obserwacyjnym UE i OBWE, statusowi administracyjnemu Kosowa, polityce energetycznej Bia?orusi oraz analiz? podsumowuj?c? sytuacj? spo?eczno-polityczn? w Bo?ni i Hercegowinie w 20 rocznic? wydarze? w Srebrnicy.

Zapraszamy do lektury!

Marta Makowska
Redaktor Naczelna Biuletynu Analiz CIM

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified according of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.