CALL FOR PAPERS: Finanse muzułmańskie – innowacyjne rozwiązanie na rynkach międzynarodowych

2555

loga3pl

Finanse muzu?ma?skie to jeden z najszybciej rozwijaj?cych si? segmentów rynku finansowego. Wed?ug danych EY w okresie 2009-2013 warto?? aktywów islamskich instytucji finansowych ros?a  w tempie 17,6 proc. rocznie, osi?gaj?c w 2013 roku blisko 2 biliony dolarów. Muzu?ma?skie instrumenty finansowe dost?pne s? nie tylko w regionie Zatoki Perskiej czy Azji Po?udniowo-Wschodniej, gdzie religi? dominuj?c? jest Islam, ale równie? w Europie. Instytucje oferuj?ce produkty finansowe zgodne z prawem szariatu mo?na znale?? na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, W?och, Luksemburga i Irlandii. Uwa?amy, ?e promowanie nowych rozwi?za?, które wdra?ane s? w kolejnych krajach europejskich, pozytywnie wp?ynie na poziom innowacyjno?ci polskiego sektora finansowego.

Projekt „Finanse muzu?ma?skie – innowacyjne rozwi?zanie na rynkach mi?dzynarodowych” adresowany jest do przedstawicieli sektora finansowego, decydentów oraz naukowców. Celem inicjatywy jest upowszechnianie wiedzy na temat finansów muzu?ma?skich w Polsce, w tym szczególnie debata debaty na temat muzu?ma?skich instrumentów finansowych, promowanie praktycznych informacji na temat charakterystyki i funkcjonowania instrumentów zgodnych z prawem szariatu oraz poszerzenie gamy oferowanych produktów finansowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu  edukacji ekonomicznej. Inicjatywa jest obj?ta patronatem Krajowej Izby Gospodarczej.

Konferencja

G?ównym punktem projektu jest konferencja “Finanse muzu?ma?skie – innowacyjne rozwi?zanie na rynkach mi?dzynarodowych”, która odb?dzie si? w lutym 2016 r. B?dzie ona poprzedzona seri? analiz przygotowanych przez ekspertów CASE oraz CIM a tak?e autorów zewn?trznych. Planujemy tak?e wydanie dwóch publikacji pokonferencyjnych. Pierwsza z nich b?dzie zawiera? wspomniane wy?ej analizy oraz podsumowanie konferencji. W drugiej za? omówiony zostanie problem zarz?dzania ryzykiem przez instytucje finansowe oferuj?ce muzu?ma?skie produkty finansowe  oraz anga?uj?ce si? w transakcje, w których wykorzystywane s? tego typu instrumenty.

Call For Papers

W ramach og?oszonego Call for Papers, prosimy o nadsy?anie artyku?ów popularnonaukowych dotycz?cych szeroko finansów muzu?ma?skich. Naszym celem jest zaprezentowanie ró?nych aspektów funkcjonowania tego segmentu rynku oraz zapocz?tkowanie dyskusji na temat potencjalnych korzy?ci jakie muzu?ma?skie instrumenty finansowe mog? przynie?? dla gospodarek europejskich. Do nadsy?ania artyku?ów zapraszamy przede wszystkich m?odych badaczy tj. doktorów nauk ekonomicznych lub humanistycznych, a tak?e osoby posiadaj?ce tytu? magistra w przynajmniej jednej z wymienionych dziedzin.

Analizy powinny dotyczy? nast?puj?cych zagadnie? (nie jest to katalog zamkni?ty):

 • Sukuk i jego korzy?ci dla emitentów i inwestorów (zarówno detalicznych jak i instytucjonalnych),
 • Fundusze wzajemnego inwestowania – czy warto si? anga?owa??
 • Instrumenty muzu?ma?skie stosowane w krajach europejskich – korzy?ci oraz wymogi w zakresie regulacji prawnych.
 • „Okna muzu?ma?skie” – instrumenty zgodne z prawem szariatu w bankach konwencjonalnych,
 • Finanse muzu?ma?skie a private banking,
 • Stabilno?? finansowa w warunkach bankowo?ci muzu?ma?skiej,
 • Instrumenty pochodne w finansach muzu?ma?skich,
 • Nadzór – ró?ne podej?cia i modele.

Wskazówki redakcyjne

Abstrakt: D?ugo??: 150-250 s?ów.

Artyku?y: D?ugo??: 1 500 s?ów. Analiza powinna mie? form? artyku?u popularnonaukowego

J?zyk: angielski.

Publikacja analiz

Maj?c na wzgl?dzie dotarcie do mo?liwie jak najszerszego grona odbiorców przewidujemy trzy nast?puj?ce formy promocji analiz:

 • publikacja artyku?ów, zarówno w j?zyku polskim jak i angielskim, na blogach CASE – Centrum Analiz Spo?eczno-Ekonomicznych oraz Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych;
 • prezentacja w/w artyku?ów w broszurach, które zostan? rozdane uczestnikom konferencji;
 • wydanie publikacji pokonferencyjnej, która b?dzie zawiera?a w/w artyku?y oraz podsumowanie konferencji. Publikacja zostanie umieszona w naukowych repozytoriach internetowych.

Termin

Abstrakty nale?y przesy?a? do 15 listopada 2015 r. (pe?ne artyku?y równie? b?d? akceptowane). Spo?ród nadsy?anych artyku?ów wybierzemy trzy analizy, które b?d? publikowane w ramach projektu. Informacja na temat wyników naboru zostanie wys?ana do autorów do 20 listopada 2015 r. Abstrakty nale?y przesy?a? na adres: katarzyna.czupa@case-research.eu.

Patroni:

polishchamber

Strona projektu

www.centruminicjatyw.org/finanse-muzulmanskie
 

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.