Łukasz Smalec: Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych po zimnej wojnie

2161

Pod patronatem CIM ukaza?a si? ostatnio publikacja ?ukasza Smalca, zatytu?owana „Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych po zimnej wojnie”. W swojej monografii Ekspert CIM ds. Bezpiecze?stwa i Stanów Zjednoczonych analizuje koncepcj? kultury strategicznej USA – stosunkowo s?abo rozpoznan? na gruncie nauki europejskiej. Publikacja stanowi jedno z pierwszych opracowa? tego zagadnienia na polskim rynku wydawniczym. Zach?camy do lektury!

lukasz dokZe wst?pu:

Si?a zbrojna w stosunkach mi?dzynarodowych jest obecna od „zawsze”, a jej znaczenie – wbrew powszechnym opiniom – nie zmniejsza si?, natomiast nast?puje rozszerzenie i zmiana jej funkcji. W ubieg?ej dekadzie byli?my nie tylko ?wiadkami powrotu my?lenia w kategoriach si?y, post?puj?cej modernizacji potencja?ów militarnych i zwi?kszaj?cych si? wydatków obronnych, ale równie? konfliktów zbrojnych z u?yciem najnowocze?niejszych technologii. Kluczow? rol? odegra?o w nich najpot??niejsze obecnie pod wzgl?dem militarnym pa?stwo ?wiata – Stany Zjednoczone (USA). (…)

Wnikliwa analiza polityki zagranicznej i bezpiecze?stwa USA unaoczni?a autorowi, ?e zasz?y w niej istotne zmiany. Impulsem, a raczej pretekstem dla dokonania tych przewarto?ciowa? by? atak terrorystyczny na World Trade Center (WTC) i Pentagon z 11 wrze?nia 2001 r., który da? sygna? do rozpocz?cia tzw. globalnej wojny z terrorem (ang. Global War on Terror – GWOT). W d?u?szej perspektywie mia? sankcjonowa? mo?liwo?? prowadzenia dzia?a? prewencyjnych, takich jak wojna z Irakiem (2003). O ile zmiana strategii Stanów Zjednoczonych by?a zauwa?alna, o tyle jej zakres by? jednak znacz?co mniejszy ni? wskazywa?y dokonywane napr?dce, pobie?ne analizy. Mimo przesuni?? akcentów „twarde j?dro” ich strategii bezpiecze?stwa pozosta?o bez zmian. (…)

Doceniaj?c znaczenie paradygmatu neorealistycznego w teorii stosunków mi?dzynarodowych, autor uzna? zasadno?? kierowanej pod jego adresem krytyki. Niedostatki podej?cia neorealistycznego by?y a? nazbyt widoczne w przypadku analizy niepowodze? si? zbrojnych na frontach wojen w Afganistanie czy Iraku. Wydaje si?, ?e ostatecznie przes?dzi?o to o zwi?kszeniu roli podej?cia kulturowego w analizie stosunków mi?dzynarodowych, czego symbolem sta? si? tzw. „zwrot ku kulturze” w Stanach Zjednoczonych. (…) Przyj?cie takiego stanowiska implikowa?o konieczno?? zwrócenia uwagi na kultur? strategiczn? USA.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active component. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.