Raport specjalny: Turcja – krajobraz przed wyborami

3748

Turcja okladkaMamy ogromn? przyjemno?? zaprezentowa? nasz? najnowsz? publikacj? pt. „Turcja – krajobraz przed wyborami” autorstwa Karola Wasilewskiego, eksperta CIM ds. Turcji.

Raport przedstawia najwa?niejsze zagadnienia zwi?zane z wyborami parlamentarnymi w Turcji, które odb?d? si? 7 czerwca 2015 r. W pierwszej cz??ci zarysowano uwarunkowania, które maj? wp?yw na kszta?t kampanii wyborczej. Cz??? druga zawiera opis najistotniejszych si? politycznych kraju wraz z ich celami i pomys?ami na pozyskanie g?osów wyborców. W ostatniej cz??ci raportu omówiono przedwyborcze prognozy i mo?liwe scenariusze rozwoju sytuacji.

Raport mo?na pobra? w wersji pdf.
Zach?camy równie? do zapoznania si? z jego skrótem opublikowanym na naszym blogu.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.