Nowa publikacja Grzegorza Gogowskiego

2552

Pod patronatem CIM zosta?a wydana niedawno publikacja Grzegorza Gogowskiego, zatytu?owana „Polityka bezpiecze?stwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie”. Ksi??ka stanowi podsumowanie kilkuletniego okresu, w którym autor prowadzi? badania nad ró?nymi aspektami szeroko rozumianej polityki bezpiecze?stwa i obronnej Zjednoczonego Królestwa. Podstawowym celem publikacji jest analiza najwa?niejszych tendencji zachodz?cych w procesie ewolucji brytyjskiej polityki bezpiecze?stwa po zako?czeniu zimnej wojny. Badania zosta?y skoncentrowane na procesie rozwoju najwa?niejszych wymiarów polityki bezpiecze?stwa, podczas gdy wydarzenia zachodz?ce w otoczeniu mi?dzynarodowym Zjednoczonego Królestwa potraktowano jedynie jako ramy dla g?ównego toku bada?.

Ksi??ka sk?ada si? z siedmiu rozdzia?ów. Pierwszy z rozdzia?ów stanowi?cy wprowadzenie do dalszych bada? zawiera ogóln? refleksj? nad brytyjsk? percepcj? zagadnienia bezpiecze?stwa, oraz roli, jak? bezpiecze?stwo odgrywa w ca?okszta?cie polityki Zjednoczonego Królestwa. W kolejnych sze?ciu rozdzia?ach autor przeprowadzi? pog??bion? analiz? najwa?niejszych wymiarów brytyjskiej polityki bezpiecze?stwa Wielkiej Brytanii w okresie pozimnowojennym. Zagadnieniami omówionymi w cz??ci w?a?ciwej pracy jest ewolucja koncepcji polityki bezpiecze?stwa Zjednoczonego Królestwa, tendencje zachodz?ce w zakresie jego polityki militarnej, ekspedycyjnej oraz j?drowej, atlantycyzm brytyjskiej polityki bezpiecze?stwa, a tak?e jej europejski wymiar.

Spis tre?ci:

Wst?p
I Problematyka bezpiecze?stwa a polityka brytyjska
II Koncepcja brytyjskiej polityki bezpiecze?stwa po zimnej wojnie
III Si?y zbrojne Zjednoczonego Królestwa
IV Brytyjska polityka ekspedycyjna po zimnej wojnie
V Brytyjska polityka j?drowa po zimnej wojnie
VI Atlantycyzm polityki bezpiecze?stwa Zjednoczonego Królestwa
VII Europejski wymiar brytyjskiej polityki bezpiecze?stwa
Zako?czenie

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active component. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.