Agora XXI wieku: Państwo w kryzysie, kryzys w państwie?

2612

„Pa?stwo w kryzysie, kryzys w pa?stwie?” jest ju? pi?t? debat? organizowan? przez Ko?o Studentów Stosunków Mi?dzynarodowych UJ i Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych w ramach d?ugofalowego projektu Agora XXI wieku. Po sukcesie poprzednich czterech edycji, pomys?odawcy postanowili skoncentrowa? si? na temacie obecnej sytuacji gospodarczej Polski wraz z jej implikacjami wobec strefy politycznej.

G?ównym czynnikiem warunkuj?cym temat oraz przebieg merytoryczny debaty by?y pojawiaj?ce si? wci?? sprzeczne opinie co do kondycji gospodarki Polski oraz jej wp?ywu na kszta?t sceny politycznej. Z jednej strony wyst?puj? bowiem opinie o najlepszym jej stanie od ponad 500 lat (g?oszona m.in. przez dra Marcina Pi?tkowskiego), a z drugiej coraz bardziej popularne staj? si? has?a o zmarnowaniu „25 lat wolno?ci” i ci?g?ym cofaniu si? naszego kraju do poziomu pa?stw trzeciego ?wiata. Ponadto organizatorów do wyboru tematu „Pa?stwo w kryzysie, kryzys w pa?stwie?” zainspirowa? spadek aktywno?ci spo?ecze?stwa obywatelskiego, zwi?zany z powszechnym nierozumieniem procesów gospodarczych i politycznych oraz jeden z najni?szych w Europie wska?ników zaufania wobec rz?dz?cych elit.

O stanie polskiego pa?stwa i jego przysz?o?ci dyskutowa? b?d?:

  • Marcin Chmielowski – absolwent politologii (Uniwersytet Jagiello?ski) i podyplomowych studiów z zakresu bankowo?ci centralnej oraz polityki pieni??nej (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN). Doktorant z dziedziny nauk o polityce (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Wiceprezes Fundacji Wolno?ci i Przedsi?biorczo?ci, wspó?pracownik Instytutu Misesa, publicysta.
  • Hubert Mamok – student politologii na Uniwersytecie Jagiello?skim. Aktywny cz?onek Ruchu M?odych, m?odzie?owej organizacji Twojego Ruchu.
  • Pawe? Musia?ek – absolwent politologii i stosunków mi?dzynarodowych na Uniwersytecie Jagiello?skim, cz?onek Zespo?u Ekspertów i Rady Stowarzyszenia Klubu Jagiello?skiego, redaktor portalu Jagiello?ski24.pl, wspó?pracownik Fundacji Dyplomacja i Polityka. Doktorant na UJ.
  • Jakub Przybylski – sekretarz stowarzyszenia M?odzi Demokraci Regionu Ma?opolskiego oraz cz?onek Konwentu Krajowego MD. Student administracji UJ. Oprócz spraw miejskich i krajowych zainteresowany polityk? zagraniczn?, w szczególno?ci w wymiarze polityki bezpiecze?stwa (równie? w najbli?szym otoczeniu, m.in. obserwator wyborów na Ukrainie w 2012 r.).
  • Moderatorem dyskusji b?dzie Rafa? Bill z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Polub Agor? XXI wieku na FaceBooku

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active component. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.