Nowa publikacja CIM

2277

Iran_PNGW?a?nie ukaza?a si? nasza najnowsza publikacja „Stabilizacja czy destabilizacja? Spo?eczno?? mi?dzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu” pod redakcj? naukow? Artura Malantowicza (Program Azjatycki CIM) i ?ukasza Smalca (Program Ameryka?ski CIM).

Program j?drowy Islamskiej Republiki Iranu jest jednym z najcz?stszych tematów wspó?czesnego dyskursu o bezpiecze?stwie mi?dzynarodowym. Zazwyczaj jest on postrzegany jako jedno z g?ównych zagro?e? dla porz?dku regionalnego oraz ?adu globalnego, ale nie brak równie? odmiennych opinii w tym zakresie. Niniejsza publikacja stanowi prób? spojrzenia na t? kwesti? z szerszej perspektywy, analizuj?c postawy, deklaracje oraz polityk? realizowan? przez aktorów odgrywaj?cych kluczow? rol? w kszta?towaniu mi?dzynarodowej odpowiedzi wobec planów nuklearyzacji Iranu. G?ównym celem publikacji jest odpowied? na pytanie, czy do??czenie Teheranu do ?wiatowego „klubu nuklearnego” doprowadzi do stabilizacji czy destabilizacji ?wiatowego systemu bezpiecze?stwa.

Wi?cej na stronie po?wi?conej publikacji.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual upset. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.