Koniec amerykańskiej dominacji? – sierpniowy numer CIM AS

1929

W sierpniowym numerze CIM Advanced Studies ?ukasz Smalec analizuje artyku? Roberta Kagana zatytu?owany Not Fade Away: Against the Myth of American Decline i zastanawia si? nad zarzutami spadku pot?gi Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do innych aktorów stosunków mi?dzynarodowych.

CIM Advanced Studies nr 4

„Conditio sine qua non niemal ka?dej analizy polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 2001-2008 jest jej frontalna krytyka, której poddawani s? zarówno przedstawicieli ówczesnej administracji jak i twórcy zr?bów ideologicznych realizowanej wówczas strategii. Kluczowe miejsce przypad?o neokonserwatystom, za?o?ycielom oraz cz?onkom think tanku Project for New American Century. W?ród nich na szczególn? uwag? zas?uguje piewca ameryka?skiej pot?gi – Robert Kagan . Wydawa?o si?, ?e po okresie ?wietno?ci autora czeka polityczny niebyt. Tymczasem jego obecna pozycja wygl?da ca?kiem obiecuj?co. Nie tylko by? on doradc? ds. polityki zagranicznej republika?skiego kandydata na prezydenta – Mitta Romneya, ale za spraw? swojej ostatniej publikacji The World America Made oraz b?d?cego jej syntez? artyku?u Not Fade Away sta? si? po raz kolejny jednym z czo?owych komentatorów wspó?czesnych stosunków mi?dzynarodowych.”

(fragment wst?pu)

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.